Biobanksprover

Samtycke till Biobank

Den som lämnar prov ska informeras och tillfrågas om samtycke i förekommande fall. Frågan om samtycke är tvingande i den elektroniska remissen för respektive prov. För de donationsprover som registreras i ProSang finns uppgift om samtycke lämnats på Tillvarandetaganderapport.

Prov som sparas på Laboratoriemedicin i mer än två månader på läkares begäran måste åtföljas av blankett Samtycke till långtidsförvaring av prov vilken sparas tillsammans med provet. Dessa prover saknar biobanksansökan.

Nej till Biobank

Då Nej till Biobank är ikryssat på remiss skall provet åtföljas av en Nej-talong. Är talongen ofullständigt ifylld ska blankett E3 Komplettering om Nej-talong ofullständig (se BIOBANKSVERIGE.SE) skickas till provgivaren för komplettering.

Om samtliga ”Nej”-rutor är ikryssade ska den som analyserat provet ansvara för att provet kasseras samt datera och signera åtgärd på Nej-talongen. Då provet endast får sparas för vård, diagnostik och behandling ska det förvaras åtskilt från prover med samtycke till Biobank.

Prover som sparas på Laboratoriemedicin,
Biobank och vävnadsinrättning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se