Information om Covid-19

Covid-19 rutiner till Hälso och sjukvård - Region Jämtland Härjedalen

Länk till sida för Region Jämtland Härjedalen

Covid-19 rutiner till kommunal vård och omsorg

Länk till sida för kommuner


Aktuellt

Covid-19 har mellan 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022 klassificerats som allmänfarlig och samhällsfarlig. Från och med 1 april 2022 klassades covid-19 om till att endast vara anmälningspliktig. Det innebär att tvingande förhållningsregler enligt smittskyddslagen inte längre kan ges till personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Covid-19 är efter 15 mars 2023 inte längre smittspårningspliktig detta innebär att det inte behöver göras en smittspårning med provtagning kring varje nytt fall som identifieras. Smittspårning kan fortfarande bli aktuell av samvårdade patienter eller omsorgstagare runt ett nytt oväntat fall, till exempel vid misstanke om smittspridning eller utbrott på en enhet inom känsliga miljöer så som sjukhusavdelning, LSS och SÄBO. Sedan 1 mars finns ingen organiserad smittspårningsverksamhet kvar. Enheten ansvarar själv för att smittspårning utförs. Vårdhygien kan kontaktas för stöd vid behov.

Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg (FoHM) - Denna vägledning ersätter publikationen Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg

För mer detaljer vid bekräftad covid-19, se aktuellt Smittskyddsblad.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se