Smittskyddsanmälan (SmiNet) och smittskyddsblad

Enligt smittskyddslagen ska en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla det till smittskyddsläkaren i den region där anmälande läkare har sin yrkesverksamhet.

Smittskyddsanmälan görs via SmiNet,(inom RJH, via Sjunet), eller SmiNet (via internet) på en elektronisk blankett som är särskilt utformad efter de enskilda sjukdomarna. Rekommenderad webbläsare Google Chrome.

Inloggning sker med SITHS-kort (e-legitimation). Den som loggar in via SITHS-kort kommer också i det nya systemet kunna göra paragrafanmälan via webbformulär i stället för på papper.

Den vårdenhet som saknar SITHS-kort bör snarast se över möjligheten att börja använda det. Saknar du SITHS? Vänd dig redan nu till din lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation. Den som av någon anledning inte har möjlighet att använda SITHS-kort kan kontakta Smittskydd via smittskydd.vardhygien@regionjh.se.


Här kan du se vilka sjukdomar som ska anmälas: Anmälningspliktiga sjukdomar och falldefinitioner

För överlämnande av övriga ärenden till Smittskyddsenheten i den region du arbetar i används nedanstående blanketter.

Ifylld blankett skickas till (gäller dig som arbetar inom Region Jämtland Härjedalen):

Smittskyddsenheten
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Ett exemplar bifogas patientjournalen.

Smittskyddsblad

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se