Blodgruppering/ Förenlighetsprövning

Socialstyrelsens föreskrift för Transfusion av blodkomponenter SOSFS 2009:29, kap 3. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-29 anger att prov för transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning skall tas från en patient av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Vid provtagningen skall patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas. Uppgifterna på rör och remiss ska i första hand kontrolleras mot uppgifterna på patientens identitetsband eller godkänd ID-handling. Även muntligen uppgivna identitetsuppgifter som bedöms som tillförlitliga får användas. Kontroll skall utföras även om patienten är känd för provtagaren. En fullständig identitetsuppgift skall innehålla svenskt personnummer, efternamn samt förnamn eller initialer. För oidentifierad patient eller patient som saknar svenskt personnummer används reservnummer. Om födelsedatum är känt anges detta på remissen.

För nyfödda som saknar personnummer får som tillfällig identifiering användas uppgifter om födelsedatum, efternamn, kön och förlossningens identitetsnummer. Remissen undertecknas av provtagaren efter utförd identitetskontroll.

OBS! Prover som inte är tagna i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter accepteras inte för analys.

OFULLSTÄNDIGT ELLER FELAKTIGT MÄRKTA PROVER KAN LEDA TILL ÖDESDIGRA FÖRVÄXLINGAR!

Prov för blodgruppsbestämning och prov för förenlighetsprövning (BAS-test/MG-test) skall tas vid två separata tillfällen. Endast i akuta fall får det tas vid samma tillfälle.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se