Psykisk hälsa

Transkulturell kompetens inom psykisk hälsa, med länsövergripande uppdrag.

Migration och flykt är riskfaktorer för psykisk ohälsa varför det är viktigt med tillgång till god vård när behov uppstår. I kontakt med flyktingar och migranter kan vården behöva anpassas till följd av språkliga och kulturella skillnader, vilket Kompetensteamet kan vara behjälpliga med. I teamets uppdrag med fokus på psykisk hälsa ingår: