Information från Folkhälsomyndigheten

Lägesuppdatering från Folkhälsomyndigheten gällande Kikhosta och kompletterande rekommendationer för handläggning av halsfluss.

Lägesuppdatering kring och material om kikhosta

Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. De flesta barn som insjuknar med kikhosta och är yngre än 3 månader behöver sjukhusvård. Spädbarn löper störst risk för allvarlig sjukdom och det är viktigt att vården är uppmärksam på kikhosta för att skydda spädbarnen.

Kikhosta (Sverige juni 2024) (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att aktörer och medarbetare inom vården uppmärksammar att kikhostan nu har en omfattande spridning efter låg förekomst under åren 2020–2023.

Huvudbudskapen är:

  • Rekommendera och vaccinera alla gravida och alla barn.
  • Rekommendera och informera föräldrar om att spädbarn behöver skyddas från personer med snuva och hosta.
  • Var uppmärksam på symtom av kikhosta. Provta och behandla enligt smittskyddsbladets anvisningar vid behov.
  • Särskilt viktigt att gravida i slutet av graviditeten och individer med koppling till spädbarn som har symtom provtas och får bedömning om tidig behandling behövs, och att exponerade och smittade spädbarn får läkarbedömning och behandling.

Informationsmaterial

Rekommendation för handläggning av halsfluss

På grund av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige utfärdar Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, nya kompletterande rekommendationer för handläggning av faryngotonsillit i öppenvård. Avsikten är att identifiera och behandla fler fall av halsfluss orsakade av grupp A-streptokocker (GAS) för att minska risken för allvarliga iGAS-infektioner som kan utvecklas sekundärt till befintliga GAS-fall.

Se publikationen nedan:

Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss - (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.