Synpunkter och klagomål

Laboratoriemedicin strävar efter ständig utveckling och har du synpunkter eller förbättringsförslag mottages dessa tacksamt.

Vi på laboratoriemedicin är skyldiga att lyssna och ta emot klagomål från patienter, blodgivare, anhöriga, vårdpersonal samt övrig personal. Klagomål hanteras i Region JH:s avvikelsehanteringssystem enligt gällande rutiner.

Personalen vid Laboratoriemedicin ska i dialog med patient/blodgivare/anhörig/personal försöka lösa problemet där det uppstår. Chef ansvarar för ytterligare kontakt med patient/närstående, myndigheter, patientnämnd etc.

Vid synpunkter och klagomål kontaktas chef via mail eller telefon.

Enhetschef

Daniel Hjortling
Telefon: 063-15 32 35, internt: 232 35