Nutrition

Från 1 januari 2015 gäller föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10). Den tydliggör vårdgivarens ansvar när det gäller att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

Exempel på en nutritionsvårdprocess

Källa: Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011, s 16.


Socialstyrelsen har också en vägledning som ger stöd i det praktiska arbetet med att följa författningen. Vårdhandbokens avsnitt om nutrition ger ytterligare vägledning i praktiken.

Livsmedelsverket ger råd om bra matvanor för befolkningsgrupper. För äldreomsorgen har man riktad information. Mat på sjukhus beskrivs i broschyren Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården.

Mat för äldre Pdf, 8 MB. är en broschyr som kan laddas ner från Folkhälsocentrum och som kan användas t.ex. som diskussionsunderlag för samtal med patienter om matvanor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se