Geriatriskt stöd

I Jämtland Härjedalen samverkar kommunerna och Region Jämtland Härjedalen för att stötta de mest sjuka äldre till ett bättre liv.

I arbetet med den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre symboliseras de mest sjuka äldre i Jämtland Härjedalen av de fiktiva personerna Karl och Karin – de får alltså ge ansikten till målgruppen. En beskrivning av Karls och Karins behov finns i strategin och handlingsplanen för Bättre liv för sjuka äldre.

Geriatriskt stöd drevs som ett projekt från hösten 2014 till 2016-12-31. Flera av arbetssätten som togs fram planeras finnas kvar i ordinarie verksamhet på olika sätt.

Konsultativt stöd nås för närvarande på samma telefonnummer som tidigare (se kontaktinformation), det kommer succesivt att föras över till det nystartade Mobila Närvårdsteamet.

Modellen Trygg och säker hemma implementeras nu i flera kommuner av primärvård och kommun i samverkan. Visst stöd för detta går att få från resurs i primärvården.

Hemsidan  fortsätter att vara ett stöd för att nå ut med information.