För dig som forskar

För dig som vill forska på biobanksprov som finns sparade inom hälso- och sjukvården eller ska ta prov i din studie/kliniska prövning. Du hittar också mer information i forskningsguiden på Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats..

Biobanksprov för forskning

Biobankslagen reglerar både insamling, bevarande och användning av biobanksprov för forskning. För att få bedriva forskning på prov som omfattas av biobankslagen krävs prövning och beslut av Etikprövningsmyndigheten (eller Läkemedelsverket om det gäller kliniska prövningar).

Regionerna tillämpar gemensamma principer och ansökningsmallar för tillgång till prov för forskning. Detta både för att underlätta för verksamheterna och för de som söker tillgång.

Här beskrivs kortfattat de olika stegen för hantering av biobanksprov för forskning i Region Jämtland Härjedalen. Notera att alla steg inte är tillämpbara i alla situationer.

För fullständig information hänvisas till dokument Principer för tillgång till biobanksprov för forskning Länk till annan webbplats. framtaget av Biobank Sverige.

Forskaren/sponsorn ansöker om inrättande och utlämnande genom att fylla i en så kallad biobanksansökan som skickas till Region Jämtland Härjedalens biobanksamordnare för handläggning.

Biobanken behåller alltid ett original av ansökan och skickar en kopia till den sökande. Om sökande vill ha ett eller fler signerade original är det upp till denne att skicka önskat antal till biobanksamordnaren.

Biobanksamordnare

FoU enheten, Hus 12, Plan 3

Östersunds Sjukhus

831 83 Östersund

Vid biobankansökan behöver sökande fylla i och skicka in till biobanksamordnare följande dokument:

 • Signerad ansökan om etikprövning inkl. eventuella kompletteringar och ändringsansökningar
 • Etikgodkännande för grundansökan och eventuella ändringsansökningar inkl. etikbeslut på kompletteringar
 • Aktuell version av patient/forskningspersonsinformation med tillhörande samtyckesformulär.
 • Signerad biobanksansökan (via vanlig post)
 1. Blankett L1.1 (för inrättande), eventuella bilagor L1a/b (om befintliga patologiprov eller andra prov) samt eventuella MTA (se iii, nedan)

eller

 1. Blankett L1.2 (för utlämnande) inklusive tillämplig bilaga L1a/b (för befintliga patologiprov eller andra prov).
 1. Om ansökan rör prov som ska kvarstå i regionens biobank och skickas för åtgärd kan även MTA (L2a1, L2a2 eller L2a3) finnas med. Ansvarig för att eventuellt tredjepartsavtal (L2a1a) finns är forskningshuvudmannen, detta behöver inte biobanken kontrollera.

 • Sjukvårdshuvudman: Region Jämtland Härjedalen
 • Biobankens namn: Biobanken Region Jämtland Härjedalen
 • Biobankens registreringsnummer hos IVO: 398
 • Biobanksansvarig: Bodil Landstad

När forskaren önskar hjälp med exempelvis: omhändertagande, fördelning,preparering eller att skicka material för analys ska forskaren kontakta:

Uppgifter om kostnad för hantering finns på respektive enhet.

Vid önskemål kan förhandsgranskning av osignerad biobanksansökan göras av biobanksamordnaren innan det finns godkänt etikbeslut, men slutlig granskning och beviljande kan göras först efter godkänd ansökan om etikprövning inkommit.

Kontakta biobanken i Region Jämtland Härjedalen via biobank@regionjh.se