Mål och regionala strukturer

Mål för gemensam hälso- och sjukvård för 2014-2025

Stärkta regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten / hälso- och sjukvård

I länet finns samverkans- och stödstrukturer som en del i processen att styra och stödja med kunskap. Regeringen och SKL har en övenskommelse om detta.

Samverkan kring nationella riktlinjer riktade till kommuner och region gemensamt