Biobankslagen

Biobankslagen omfattar alla identifierbara prov (från människa eller foster) som ska bevaras i mer än nio månader efter provtagningstillfället. Lagen reglerar hur biobanksprov får samlas in, bevaras och användas. Nedan kan du läsa mer om vad lagen innebär och hur den ska tillämpas.

Ny biobankslag från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 trädde en ny biobankslag i kraft. Lagen påverkar all verksamhet som ordinerar eller tar prov i vården. Syftet med den nya biobankslagen är detsamma som tidigare; att reglera hur identifierbara prov, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Om Biobankslagen på Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Det vanligaste är att prov tas inom hälso- och sjukvården och används för vård och behandling men prov kan också tas för forskning. Exempel på prov som ofta bevaras av medicinska skäl är: vävnadsprov, cytologiprov, benmärgsutstryk, blodprov och likvor för utredning av infektions- och immunologiska sjukdomar samt prov för genetiska analyser.

De flesta prov som tas inom vården kastas efter att de har analyserats och omfattas därför inte av biobankslagen.

Vad får biobanksprov användas till?

  • vård, behandling eller andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet
  • forskning
  • produktframställning
  • utbildning, kvalitetssäkring eller utvecklingsarbete inom ramen för vård, forskning eller produktframställning.
Läs mer om varför biobanksprov sparas och vad de får användas till på Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Om en provgivare samtycker till vård enligt Patentlagen (2014:821) eller Tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i Biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank. Informationskravet i biobankslagen är tydligt kring vilken information vårdgivaren ska ge provgivaren. Undantag från informationskravet gäller för prov för vilka det redan vid provtagningen står klart att de inte ska bevaras efter utförd analys.

Informationen ska ges till provgivaren innan eller i samband med att prov tas. Provgivare ska enligt biobankslagen få information om:

  • avsikten med att samla in och bevara prov
  • provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
  • vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
  • rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att prov ska förstöras.

Information till provgivaren finns bland annat på 1177.se på sidan Prover i vården sparas Länk till annan webbplats., i kallelser till besök i vården, i väntrum på mottagningar och provtagningsenheter samt på Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats..

Provgivaren har rätt att när som helst återkalla ett samtycke, begära att biobanksprov ska förstöras eller begränsa vad bevarade prov får användas till. Antingen vid provtagningstillfället eller vid ett senare tillfälle.

För att ändra samtycke krävs att provgivaren skickar in en undertecknad samtyckesblankett till regionens biobanksamordnare:

Biobanksamordnare
FoU enheten, Hus 12, Plan 3
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund

Läs mer om ändring av samtycke på Biobanks Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner blankett för ändring av samtycke från Biobanks Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.