Kurs - Sjukvårdens organisation och hälsoekonomi

Datum: 6 - 7 maj 2024

Lokal:  Hörsalen Snäckan, Tysta vägen 16, Östersund.

Målgrupp
Utbildningen uppfyller del av delmål a6 enligt SOSFS 2015:8 och delmål STa1 enligt
HSLF-FS 2021:8

Kursbeskrivning
Utbildningen syftar till att ge kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och inblick i ekonomiska styrningssystem både på nationell och regional nivå samt deras betydelse för prioriteringsarbete. Under kursdagarna kommer vi ta upp hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag och icke-ekonomiska styrsystem som Kunskapsstyrning. Vi kommer att beröra vår regions styrmodell, arbete med regionplan samt budget och ekonomiuppföljning. ST-läkaren ska få fördjupad kunskap om hur patientsäkerhetsarbete bedrivs i praktiken med granskning av den egna verksamheten, genomförandet av risk- och konsekvensanalys, avvikelserapportering, IVO.

Kursledare
Håkan Fureman, regionöverläkare
Jennie Eriksson, ekonomidirektör
Lena Weinstock Sved, tf beställarchef
Annika Östling, allmänläkare, ordförande Jämtlands läns läkarförening
Cornelia Orhagen Brusmark
Mattias Skielta
Henrik Kockum
m fl

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 3 mars 2024. Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.
OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.

 

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 mars klockan 23.50.