Förstora bilden

Personcentrerat förhållningssätt

En omställning till Nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta, från ett fokus på organisation till ett fokus på person och relation, från att se patienten som en passiv mottagare till att se personen som en aktiv medskapare, från reaktiva insatser till proaktiva och hälsofrämjande insatser samt från isolerade vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens behov.

Verksamheter som arbetar inom vård, stöd och omsorg behöver bli bättre på att involvera och göra personerna som de är till för mer delaktiga vid planering, utförande och uppföljning av insatser – vilket är det centrala inom det personcentrerade arbetssättet. Det personcentrerade arbetssättet är en av grundpelarna i omställningen till Nära vård.

Personcentrering innebär att vi utgår från den unika personens förmågor, förutsättningar och behov i alla delar av vård- och omsorgsprocessen. Essentiellt är att alltid ställa frågan “Vad är viktigt för dig?”

Personcentreringens tre hörnstenar

Personcentrering har tre integrerade hörnstenar som för arbetet framåt: partnerskap, berättelse och dokumentation:

Den mest centrala delen i personcentrerad vård är partnerskapet. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Se hela människan, fråga ”vad är viktigt för dig”. Ta tillvara personens resurser och förmågor, tillskriv personen både rättigheter och ansvar, skapa förtroende och delaktighet. Partnerskap mellan personalen och personen innebär att insatserna ska ske i överenskommelse som jämbördiga partners.

Att lyssna på personens berättelse är en förutsättning för personcentrerad vård. Vård, rehabilitering eller omsorg planeras gemensamt med profession, och en överenskommelse skrivs ner i en plan som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning. Detta sker ofta tillsammans med närstående.

Ett personcentrerat arbetssätt innebär att en blir medveten om varje persons vilja, motiv och resurser genom att verkligen lyssna på patienters och närståendes berättelser: ”Det här är jag och detta vill jag berätta om mig, vad jag vill, och kan eller inte kan och behöver.”

En samlad plats där personens berättelse, hälsoplan och individuella planer finns dokumenterade i syfte att personen inte ska behöva upprepa sig och veta sitt nästa steg samt att personalen har underlag för sina insatser.

Personcentrering i praktiken

Omställningen kräver att varje organisation både på ledningsnivå utifrån ett systemperspektiv och på medarbetarnivå utifrån ett individperspektiv har ett personcentrerat förhållningssätt i vårt arbete. Utifrån systemperspektiv genom att exempelvis säkerställa invånarnas möjlighet till samskapande och invånarinflytande vid verksamhetsförändringar, vid utarbetande av rutiner och dokument samt i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Utifrån ett individperspektiv vid varje möte med personer i hälso- och sjukvård, socialtjänst, omsorg och skola.

Film: Personcentrerat arbetssätt

I Västra Götaland har de fyra kommunförbunden tillsammans tagit fram en film för att ge stöd och inspiration till fortsatt utveckling av det personcentrerade arbetssättet. I arbetet med filmen har de haft stöd av forskare från Göteborgsregionen FoU i Väst och en forskare vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Vi har fått tillåtelse att använda filmen även i Jämtland Härjedalen.

Filmen presenterar på ett enkelt sätt betydelsen av personcentrerat förhållningssätt och arbetssätt. Förhoppningen är att den här filmen på ett tilltalande och enkelt sätt ska uppmärksamma chefer och medarbetare på betydelsen och vinsterna med det etiska förhållningssätt som personcentrerat arbetssätt innebär för både för personen, närstående och för verksamheter och medarbetare.

Använd filmen för dialog

Filmen kan användas på till exempel en arbetsplatsträff eller ett arbetsmöte för att inspirera till dialoger om personcentrerat arbetssätt. Nedan hittar du även frågor som stöd för diskussion efter filmen. Filmen kan med fördel även användas för kompetensutveckling eller introduktion av nyanställda.

Frågor som kan användas tillsammans med filmen

1. Hur personcentrerat tycker du att ni arbetar idag?

2. Vilka förändringar skulle du/ni behöva göra för att arbeta än mer personcentrerat? Vad skulle kunna vara ditt/ert nästa steg i så fall?

3. Hur gör ni idag för att få kunskap om patienters och närståendes erfarenheter, och om vad som är betydelsefullt för dem i vården och omsorgen?

4. Används den enskildes och anhörigas erfarenheter, åsikter och önskemål i vård- och omsorgsarbetet på det sätt som du önskar?

5. Hur kan de olika vårdprofessionernas specifika kunskap användas bättre för att stödja en personcentrerad vård i er verksamhet?

6. Hur kan arbetet i er verksamhet organiseras för att bättre stödja ett personcentrerat arbetssätt (till exempel arbetstider, teamsammansättning, samarbete med andra, ledning och styrning)?

7. Vilka behov av ledning och styrning från politisk nivå behöver ni för kunna arbeta personcentrerat i er verksamhet?