Information från Klinisk Mikrobiologi 210504: Resistensbestämning av bakterier – förändrade svarsrutiner

Europeiska kommittén för resistensbestämning, EUCAST (European committee on antimicrobial susceptibility testing), har förändrat definitionen av S, I och R vilket medför ändringar i resistensbesked från Klinisk mikrobiologi.

Ny definition av S, I och R:

S – Känslig vid normal dosering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt vid normal dosering.

I – Känslig vid ökad exponering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt om mikroorganismens exponering för preparatet kan ökas

(t ex genom ökad dosering eller om preparatet naturligt koncentreras vid infektionsfokus).

R- Resistent. Låg sannolikhet för god behandlingseffekt även om exponeringen ökas.

Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I och R är relaterade till dos och administrationssätt. Resistensbeskedet visar om bakterien är känslig vid normal dosering (S) eller om hög dosering behöver användas (I). Förändringen innebär att I-kategorin ska betraktas som ett lika bra behandlingsalternativ som S-kategorin om exponeringen kan ökas, till exempel genom ökad dosering.

Den dosering som ligger till grund för S- och I-kategoriseringen (normaldos och högdos) finns redovisat i Doseringstabell normal och högdos utfärdat av RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor), www.sls.se/raf Länk till annan webbplats.. För den enskilde patienten kan dosering behöva justeras utifrån kroppsstorlek och njurfunktion. Kontakta infektionskonsult vid osäkerhet gällande dosjustering.

Vid behandling av vissa bakterier krävs alltid hög dosering trots att bakterien tillhör sk vildtyp och inte bär på förvärvade resistensmekanismer. Tidigare svarades dessa bakterier/preparat känslig (S) med bifogad kommentar om att högdos rekommenderas. Nu kommer dessa bakterier/preparat i stället svaras känslig vid ökad dosering/exponering (I). Det gäller bl.a Pseudomonas aeruginosa och Haemophilus influenzae:

Haemphilus influenzae

En känslig stam (vildtyp utan resistensmekanismer) kräver liksom tidigare behandling med högdos vid peroral behandling med Amoxicillin eller Amoxicillin-klavulansyra. Dessa preparat kommer därför svaras (I) på en känslig stam och ska betraktas som ett fullgott behandlingsalternativ.

Pseudomonas aeruginosa

En känslig stam (vildtyp utan resistensmekanismer) kräver liksom tidigare behandling med högdos för följande preparat: Piperacillin-tazobactam, Ceftazidim och Ciprofloxacin. Dessa preparat kommer därför svaras (I) på en känslig stam och ska betraktas som ett fullgott behandlingsalternativ.

Förändringen av SIR-systemet sker internationellt och finns även beskriven i Läkartidningen:

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras (Läkartidningen 06/2019)

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen (Läkartidningen 47/2019)

Kontakt vid frågor:

Kerstin Granlund, kerstin.granlund@regionvasterbotten.se

Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Umeå. Ansvarig för resistensbestämningar vid Klinisk mikrobiologi, Östersund.

Klinisk mikrobiologi 23625