Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Risk för leveransförseningar av sjukvårdsmaterial.

Vi vill göra er uppmärksamma på att leveransstörningar ökat kraftigt den senaste tiden. Anledningen till detta är bland annat råvarubrist, logistikproblem och produktionskapacitet i förhållande till efterfrågan. Denna påverkan har sannolikt sin största grund i hinder till följd av Coronapandemin. Detta får till följd att leveranser försenas från våra leverantörer.

Hjälpmedels- och förrådsenheten och enheten för inköp- och upphandling arbetar för att minimera de störningar som kan uppstå samt att tillstå ersättningsprodukter där detta är möjligt. I möjligaste mån beställ ersättningsartiklar ur befintligt sortiment.

Vi ser hittills inget specifikt produktområde som är särskilt drabbat, förseningarna slår generellt. Vi vet att det är likande problem även i andra regioner. Hur länge leveransstörningarna kommer att påverkas kan vi inte svara på.

I Websesam märks berörda artiklar med ”leveransproblem” alternativt ”långvariga leveransproblem”. Leveransdatum på försenade artiklar är oftast osäkra eller okända, se därför den informationen som preliminär. Om ersättningsartikel finns står ”Likvärdig ersättningsartikel kommer”.

Om det uppstår leveransförseningar av produkter som krävs för att upprätthålla en god patientsäkerhet kontakta upphandlingsenheten via e-post till gunilla.lirell@regionjh.se alt anna.hermansson@regionjh.se eller ring hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst 063-147710.

Det är av vikt att ni har en god framförhållning vid beställning av sjukvårdsmaterial. Observera att detta inte innebär att ni behöver lägga större beställningar än vanligtvis, då större beställningar i stället kan leda till ytterligare leveransförseningar.

De flesta leveransförseningar som uppstår får vi ingen förhandsinformation om. Informationen får vi först när förseningen redan skett. Det är ofta även svårigheter att meddela våra kunder ett korrekt leveransdatum då vi i vår tur inte får denna information från våra leverantörer.

De produkter som har leveransförseningar på som vi fått info om från leverantörer är bland andra de listade nedan:

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se