Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Visionen för Region Jämtland Härjedalens är att inga människor ska skadas inom hälso- och sjukvården eller tandvården. Därför arbetar vi ständigt med att göra vården så säker som möjligt.

Du som patient ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att skydda dig mot skador som orsakas av oss.

I vården liksom i alla andra verksamheter kan människor göra fel och begå misstag. Detta trots att vårdpersonalen är noggrann och medveten om riskerna. Därför är det viktigt att vi har väl utvecklade system och rutiner så att mänskliga fel inte leder till att patienter utsätts för skador.

Det innebär att vi strävar efter:

 • inga undvikbara dödsfall
 • inget undvikbart lidande
 • ingen undvikbar väntetid
 • ingen hjälplöshet
 • inget slöseri med resurser

En viktig del i arbetet med denna nollvision är ständiga förbättringsarbeten.

I regionens årliga patientsäkerhetsberättelse kan du läsa om arbetet för att förbättra detta arbete och även se resultat.

I uppgifterna för område patientsäkerhet/vårdskadeprevention ingår bl.a.:

 • Anmälningsansvariga enligt patientsäkerhetslagen till IVO
 • Genomföra vårdskadeutredningar vid allvarligare händelser
 • Genomföra regionövergripande slumpmässig journalgranskning
 • Patientsäkerhetsdialoger med områdesledningar
 • Regionövergripande analys av avvikelser samt arbetar med vidareutveckling av process och rutin kring avvikelsehantering
 • Ansvara för punktprevalensmätningar gällande trycksårsmätningar
 • Ansvara för patientsäkerhetskulturmätningar
 • Deltagande i regionövergripande riskanalyser
 • Öka patientsäkerhet genom utbildningar för personal

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se