Avtal och övenskommelser

Barn och unga

Barnkonventionen

JämtBus - överenskommelse om samverkan barn och unga

"Jämtbus - barn i behov av särskilt stöd" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

Placerade barn övrenskommelse och riktlinjer
Överenskommelsen och riktlinjen omfattar all kommunal och regionkommunal verksamhet som på något sätt arbetar med barn och unga och där huvudmannaskapet utgår från ett offentligt uppdrag enligt lagstiftningen. Detta innebär att även enskilda verksamheter oavsett huvudman omfattas av riktlinjerna i samverkansdokumentet såsom t.ex. fristående skolor, enskilda förskolor, upphandlade verksamheter m.fl.

"Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det egna hemmet" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

De mallar som anges i överenskommelse och riktlinjer inom ramen för BBIC finns att hämta på Socialstyrelsens webbplats.

Habilitering - barn och ungdom

  • Regeringsrättsdom
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och kommunerna i Jämtlands län gällande barna och ungdomar t o m 20 år — beslut i "gråzonsgrupp" 2003-02-11

Familjecentraler
Avtal finns nedan mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen samt ett ej underskrivet avtal mellan Bräcke kommun och dåvarande landstinget.
Pågår diskussion kring hur länet ska ha det ang familjecentralsverksamheter, samarbetsformer, utveckling etc.

Nyanlända
Kvalitetssäkrade snabba rutiner för smitta och hälsoundersökning vid mottagande.

Särskoleinskrivningar
Länsgemensamma rutiner för utredningar och beslut om särskoleinskrivning.

Ungdomsmottagning

Hälsosamtal i skolan

Samarbetsavtal avseende länsgemensam modell för hälsosamtal i skolan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Avtalen upprättades år 2020.