Avtal och övenskommelser

Barn och unga

Barnkonventionen

JämtBus - överenskommelse om samverkan barn och unga

Målet för arbetet kring barn och unga i Jämtlands län är att alla barn och unga ska ges de bästa förutsättningar till en god uppväxt där bästa möjliga hälsa, utveckling och trygghet är viktiga beståndsdelar.

"Jämtbus - barn i behov av särskilt stöd" är länets övergripande överenskommelse för samverkan inom barn- och ungaområdet. Överenskommelsen är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Placerade barn övrenskommelse och riktlinjer
Överenskommelsen är lagstadgad omfattar all kommunal och regionkommunal verksamhet som på något sätt arbetar med barn och unga och där huvudmannaskapet utgår från ett offentligt uppdrag enligt lagstiftningen.

Rikltinjen syftar till att underlätta verksamhetsnära samverkan gällande placerade barn.

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn

Riktlinje vid oro för väntat barn syftar till att tydliggöra och stärka samverkan mellan parterna till skydd för det väntade barnet.

Länsgemensam rtkline vid oro för väntat barn Pdf, 195.4 kB.

Habilitering - barn och ungdom

  • Regeringsrättsdom
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och kommunerna i Jämtlands län gällande barna och ungdomar t o m 20 år — beslut i "gråzonsgrupp" 2003-02-11

Familjecentraler
Riktlinje för familjecentraler i Jämtland län innehåller dels en övergripande beskrivning av arbetet vid en familjecentral där syfte och mål beskrivs, samverkan, styrning och ledning m.m. Vidare innehåller dokumentet även en mall för kommunövergripande samverkansavtal för varje familjecentral, beskrivning av samordning vid varje familjecentral samt mall för uppföljning av varje verksamhet vid länets alla familjecentraler

Nyanlända
Kvalitetssäkrade snabba rutiner för smitta och hälsoundersökning vid mottagande.

Särskoleinskrivningar
Länsgemensamma rutiner för utredningar och beslut om särskoleinskrivning.

Hälsosamtal i skolan

Samarbetsavtal avseende länsgemensam modell för hälsosamtal i skolan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner. Avtalen upprättades år 2020.

Ungdomsmottagning

Avtal om samverkan gällande ungdomsmottagningen rekommendationsbeslutades i SVOM 2023.Avtalet publiceras här efter förankring hos parterna.