Projektstöd

Har du en projektidé som bidrar till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken? Här hittar du information om bidrag för projektverksamhet samt blanketter och dokument som du behöver för att ansöka om projektmedel.

Skicka in ansökan via Min Ansökan, www.minansokan.se

Särskild information med anledning av Corona

Vi prioriterar utbetalningar när det behövs
Om företag eller projektägarende organisationer i vår region av likvida skäl behöver ansöka om utbetalning med tätare intervall ber vi dig meddela oss detta. Då ska vi göra vad vi kan för att hantera kostnadsgranskning och utbetalning så skyndsamt som möjligt.

Kan investeringen inte genomföras som planerat?
Företag som tidigare beviljats stöd till investeringar som nu av ekonomiska eller andra skäl inte kan genomföras uppmanas att ta kontakt med sin handläggare.

Samland myndighetsinformation
På verksamt.se finns en sida som samlar länkar där du hittar information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.
Länk till verksamt.se med samlad information

Korttispermittering
Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden för korttidspermittering/korttidsarbete. Tillväxtverket hanterar stödet.
Länk till Tillväxtverkets information

Lån
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av coronaviruset har Almis lånefond förstärkts med 3 miljarder kronor. 
Länk till Almis information

Regionens medfinansieringen genom anslaget för regionala tillväxtåtgärder, det så kallade 1:1-anslaget, är styrd av Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Regionens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.

Läs Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Tveka inte att ta en tidig kontakt med beredningshandläggaren för att diskutera din projektidé!

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I projektbanken kan du se vilka projekt regionen medfinansierar.

Sök projekt i Projektbanken

Stöd och bidrag från Kulturen

Ska du driva ett tidsbegränsade projekt av regionalt intresse med inriktning mot kultur? Då ska du läsa mer om stöd och bidrag från Kulturen! Det går exempelvis att söka det så kallade "fria anslaget" vars syfte är att stödja projekt som stimulerar länets kulturliv samt bidrar till folkhälsan.

Läs mer om stöd och bidrag från Kulturen


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214