Annan utvecklingsfinansiering

Det finns även annan typ av finansiering för regional utveckling än de medel som Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda. Det gäller både medel som går att söka för olika typer av strategiska satsningar i ett företag och för projekt med inriktning mot näringslivsutveckling. En del medel söks i konkurrens på EU-nivå och andra nationellt. Här hittar du tips på olika typer av ekonomiskt stöd.

Landsbygdspotten

Ska du starta ett initiativ för näringslivsutveckling som gynnar flera aktörer på landsbygder? Då kanske den så kallade Landsbygdspott som Region Jämtland Härjedalen beslutar om bidra.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalens landsbygdspott Öppnas i nytt fönster.

Så finansieras regional utveckling
Sveriges kommuner och landsting (SKR) har en webbsida med övergripande information om hur regionala utvecklingsinitiativ finansieras.
Läs mer på SKR:s webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta rådgivare om du är företagare
På den nationella sajten verksamt.se kan du söka rådgivare verksamma i din region.
Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coompanion
Coompanion främjar kooperativt företagande. De erbjuder kostnadsfri rådgivning för att starta och driva företag tillsammans.
Läs mer om Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sparbanksstiftelsen Jämtland
I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ge ekonomiska bidrag till olika verksamheter i jämtlands län.
Läs mer om Sparbanksstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna arvsfonden
Prioriterad målgrupp är barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inriktar sig på bland annat till projekt som syftar till att öka delaktighet och stärka demokratin eller främja etableringen på arbetsmarknaden.
Läs mer om Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postkodstiftelsen
Stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. 
Läs mer om Postkodstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturen, Region Jämtland Härjedalen
Erbjuder stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till kulturella projekt och aktiviteter.
Läs mer om kulturstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad information från Sveriges riksdag
Få en översikt med beskrivning av EU-stöd inom olika politikområden.
Läs mer om att söka EU-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsida om de åtta EU-fonderna
Här hittar du information om EU-fonderna.
Läs mer om de åtta EU-fonderna

Nedan finns länkar till EU-fonder och program där det kan vara aktuellt med regional medfinansiering till projekt.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Fond som erbjuder stöd till insatser som skapar tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen. Det är vanligt med regional medfinansiering till ERUF-projekt.
Läs mer om ERUF Mellersta Norrland

Interreg
Interregprogrammen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).Betoningen är på den gröna omställningen, en cirkulär ekonomi och en funktionella gränsregioner. Vissa Interreg-projekt kan medfinanansieras av Region Jämtland Härjedalen.
Läs mer om Interreg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialfondsprogrammet (ESF+)
Fond som erbjuder stöd till insatser för en fungerande arbetsmarkand och hållbart arbetsliv. Inom programområde D kan det vara möljigt för Region Jämtland Härjedalen att medfinansiera projekt.
Läs mer om ESF+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader - lokalt ledd utveckling
Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling genom Leader kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och från svenska staten, men även från kommuner och ibland regioner. Region Jämtland Härjedalen har en särskild pott avsatt för medfinansiering till Leader-projekt. Mer information finns under egen rubrik.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Det finns tre leaderområden i vår region som sköts av varsin förening med leaderkontor. Leaderområdena godkänns av Jordbruksverket. Varje leaderområde har en strategi som ligger till grund för hur Leader-projekt ska prioriteras. Hälften av de pengar som Leader hanterar kommer från EU-nivå och hälften från nationell nivå. Region Jämtland Härjedalen har beslutat att avsätta en del medel från anslag 1:1 (nationella medel som beslutas på regional nivå) som medfinansiering till Leader-projekt (d nr RUN/392/2021).

Läs mer om Leader på Jordbruksverkets webb

Leader 3sam
Leaderområdet omfattar Strömsunds kommun och Ragunda kommun. Region Jämtland Härjedalen vill medfinansiera projekt inom Leader 3sam med minst 3 686 747 kronor som projektstöd till olika projekt.
Läs mer om Leader 3sam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Grogrund
Leaderområdet omfattar Bergs kommun, Härjdalens kommun, Krokoms kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. Region Jämtland Härjedalen vill medfinansiera projekt inom Leader Grogrund med minst 5 411 194 kronor som projektstöd till olika projekt.
Läs mer om Leader Grogrund

Vill du söka regional medfinansiering till ett Leader-projekt?

Inom Leader Grogrund och Leader 3sam kan den regionala medfinansieringen riktas till projekt där leaderföreningarna själva är projektägare eller till projekt som ägs av annan aktör. Leaderkontoren och handläggare hos oss har återkommande möten för att stämma av vilka projekt som kan vara aktuella.

Ansökan om regional medfinansiering ska skickas in via e-tjänsten Min Ansökan. Innan du skickar in ansökan vill vi gärna ha en dialog om din projektidé tillsammans med Leaderkontoret.

Läs mer om projektstöd och hitta kontaktuppgift till handläggare

Lader Mittland Plus
Leaderområdet omfattar Bräcke kommun, men även Sundsvalls kommun och Timrå kommun i Västernorrlands län. Region Jämtland Härjedalen medfinansierar Mittland Plus med 446 743 kronor och detta område finansieras av regionmedel inom budgetram för verksamheten Hållbar tillväxt.
Lär mer om Leader Mittland Plus

Många svenska myndigheter har i uppdrag att hantera ekonomiskt stöd för olika ändamål. Här är några tips på var du kan hitta sådan finansiering.

Naturvårdsverket
Driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Erbjuder och samlar information om olika bidrag inom naturvårdsområdet.
Läs mer om Naturvårdsverkets stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnova
Stärker Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Erbjuder stöd till innovation genom olika utlysningar.
Läs mer om Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Erbjuder stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden.
Läs mer om Jordbruksverkets stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten
Leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.
Läs mer om Energimyndighetens stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.