Kultur

Kultur skapar utveckling, attraktivitet och bidrar till att människor mår bra. Därför har vi ett uppdrag som handlar om att verka för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela Jämtland Härjedalen. Kulturuppdraget ska genomföras i enighet med de nationella kulturpolitiska målen och i samverkan med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet.

Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med vissa kulturverksamheter och fördelar även bidrag till organisationer och föreningar.