Våra projekt

Bild på en ung yrkesperson i arbetskläder och skyddsglasögon i industriell miljö.

Förnybart 2030

Satsningen verkar för ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i mellersta Norrland. Satsningen är främst inriktad på tung vägtrafik och arbetsmaskiner.

Bild på Döda fallet i Ragunda. I förgrunden syns omgivande tallar, i mitten ett mindre vattendrag och enorma stenrösen. I bakgrundsbilden syns mer skog och utsikt över en avlägsen sjö och fjälltoppar.

Fossilfria destinationer och besöksmål

Satsningen verkar för att stötta den gröna omställningen hos länets besöksmål och destinationer och därigenom stärka deras konkurrenskraft.

Två personer sitter vid ett bord och pratar med varandra.

Kommunala energi­rådgivningen

Vi erbjuder privatpersoner, små och medelstora företag samt föreningar gratis och opartisk rådgivning kring energieffektivisering och hur du kan minska din klimatpåverkan.

Olika nyanser av stark grön i form av blurrig grönska

Förstudie Cirkulär upphandling

Förstudien verkar för att minska miljöpåverkan och öka på omställningen till cirkulära processer. Det görs genom att utforska möjligheterna att integrera cirkulär ekonomi i offentlig upphandling i Jämtland Härjedalen.

Bild på en ung yrkesperson i arbetskläder och skyddsglasögon i industriell miljö.

I energi- och fastighets­nätverk ingår tjänste­personer från länets kommuner, kommunala fastighets­bolag samt Regionens fastighets­enhet och Landstings­bostäder. Syftet är att utveckla samarbetet kring gemensamma energi- och fastighets­frågor.

Avslutade projekt

Projektet startade i slutet av 2019 och pågick till sista oktober 2023. Syftet var att stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel. Genom strategiskt arbete, kunskapsspridning, stöttning till företag, och offentlig upphandling arbetade projektet med att möta de identifierade utmaningar som finns i länen för förnybara och hållbara drivmedel.

Mer information om projektet och dess aktiviteter finns på:
BioFuel RegionFörnybart i tanken - BioFuel Region Länk till annan webbplats.

Projektet var finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region AB.

Budget:
Projektets totala budget är 8,2 miljoner SEK. Region Jämtland Härjedalen är projektägare och Biofuel Region AB är samverkanspart.

Finansiering kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region AB.

I projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) arbetade vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet drevs tillsammans med BioFuel Region för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Projektet pågick 2018-2023 med målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

Mer information finns på:
Biofuel RegionSISL-BioFuel Region Länk till annan webbplats.

Satsningen bedrevs som ett utökat projekt inom den kommunala enrgi och klimatrådgivningen 2022. Satningan riktade sig till företag som använde transportbilar (lätta lastbilar) i sin verksamhet. Satsningen verkade för att öka kännedomen och kunskapen om lätta ransportbilar driva på el eller biogas.

Det interna projektet Hållbara pendlings- och tjänsteresor inom organisationen Region Jämtland Härjedalen pågick mellan november 2018 till december 2020 och syftade till att minska klimatpåverkan från regionanställdas tjänsteresor och arbetspendling. I projektet genomföres en rad olika aktiviteter, så som Tramparkampanjer för ökat resande med gång och cykel, Testresenärskampanj för kollektivtrafiken, Analys av den interna fordonsflottan, Utbildningar i digitala möten och olika Informationsinsatser mm.

Region Jämtland Härjedalen genomförde under våren 2017 en förstudie för laddinfrastruktur för att utreda förutsättningar och behov samt förankra frågan hos flera aktörer i länet. Målet för förstudien var att utreda laddstolparnas placering, tekniska specifikationer samt drift.

Förstudien skulle även identifiera andra aktörer som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur och kartlägga möjliga finansieringskällor till ett eventuellt genomförandeprojekt. En del av arbetet bestod av förankring hos näringslivet, kommuner och andra offentliga aktörer i regionen.

Coacher för energi och klimat var en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh). I programmet kombinerades enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta fick företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska sin klimatpåverkan. Coacherna fanns i ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten, vilket möjliggjorde att coachningen kunde ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågick till och med maj 2021.

Energieffektiviseringsnätverken var regionala företagsnätverk där små och medelstora företag fick hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken bestod av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). I landet fanns 38 nätverk på plats med drygt 300 deltagande företag. Nätverken startade under 2016 och pågick i fyra år.