Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder

Sammanhållningspolitiken ligger bakom projekt i Europa som finansieras av olika struktur- och investeringsfonder. Syftet är att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

Något förenklat innebär genomförandet av sammanhållningspolitiken att omfördela pengar från Europas rikare regioner till Europas fattigare regioner. Det görs genom EU:s olika struktur- och investeringsfonder. I Sverige är de två viktigaste fonderna Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Jämtland Härjedalen uppdrag från staten för tre program som är finansierade av EU:s strukturfonder; ESF+, ERUF och Interreg (Interreg finansieras av ERUF). Det är ett krav i EU:s lagstiftning att varje regions prioriteringar ska ha inflytande över hur medel från fördelas i ERUF och ESF+.

I korthet går uppdragen ut på att Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland tar fram regionala analyser som ligger till grund för fondernas prioriteringar. Programområde Mellersta Norrland (gäller ERUF och ESF+) täcker ett geografiskt område som består av Jämtlands och Västernorrlands län.

Ambitionen är att utlysta medel ska spegla behoven så bra som möjligt.