Interreg

Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna inom Europa. Syftet är att uppmuntra platser, tätorter, organisationer, städer och regioner från olika medlemsstater i EU att arbeta tillsammans och lära av varandra, samt att gemensamt kunna lösa de problem som administrativa gränser utgör.

Interreg finansieras av ERUF, och är uppdelat i olika program baserat på geografi. För företag baserade i Region Jämtland Härjedalen är det fyra av dessa program som är aktuella att söka stöd från:


Interreg Sverige-Norge är ett samarbetsprogram mellan Sverige och Norge, med betoning på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi och en funktionell gränsregion. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är centralt inom programmet som tar sin utgångspunkt i Agenda 2030.

Jämtlands län ingår i programmets delområde ”Nordens Gröna Bälte” tillsammans med Västernorrlands län och Trøndelag fylke i Norge.

Vem kan söka?
Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande, och dessa kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer och icke vinstdrivande föreningar. Även mindre organisationer som representerar sociala grupper, civilsamhället, föreningar, klubbar, samt små- och medelstora företag kan delta genom att söka småskaliga projekt. Projektspråk är svorsk – fri blandning mellan svenska och norska!

Kommande utlysningar:
Förstudier och småskaliga projekt går bra att söka löpande under året, medan ett huvudprojekt endast kan sökas när en utlysning är öppen. Följande datum gäller under perioden 2023-2027, oavsett veckodag:

  • 15 januari – 15 februari
  • 15 augusti till 15 september

Läs mer om Interreg Sverige-Norge här.


Östersjöprogrammet är ett samarbete mellan länderna runt Östersjön, med målet att stärka den territoriella utvecklingen och verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark samt delar av Tyskland och Norge ingår.

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet, i synnerhet kopplat till hållbara vatten och blå näringar. Det är även utformat för att överensstämma med EU:s strategi för Östersjöregionen. Det går utmärkt att söka detta program även för inlandsorganisationer – själva Östersjön som vatten behöver inte vara kopplad till projekt, utan endast Östersjöregionens länder.

Vem kan söka?
Minst 3 projektpartners från 3 olika programländer måste delta i en projektansökan. Såväl offentliga som privata organisationer kan söka projektmedel, och programmet tillhandahåller en matchmakingplattform för att förenkla för sökande att hitta relevanta partners. Projektspråk är engelska.

Kommande utlysningar:
Det finns i nuläget inga datum för nästa utlysning, på denna sida finns uppdaterad information om nästa ansökningsperiod.

Läs mer om Interreg Östersjöprogrammet här.


NPA är ett samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, europeiska Arktis och Nordatlantiska territorier. Programmet vill främja en hållbar utveckling i våra nordliga, glest befolkade områden. Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Norrbotten ingår från Sverige. Utöver detta omfattar programmet norra och östra Finland, norra Norge, norra och västra Irland samt Grönland, Island och Färöarna.

Programmet är fokuserat kring de tre prioriterade områdena Innovationskapacitet, Klimatförändringar och resursanvändande samt Bättre samarbete.

Vem kan söka?
Minst 3 projektpartners från 3 olika programländer måste delta i en projektansökan, varav minst ett är ett EU-land. Såväl offentliga som privata organisationer kan söka projektmedel, inklusive mikroföretag och NGOs m.fl. Projektspråk är engelska.

Kommande utlysningar:
Det finns i nuläget inga exakta datum för nästa utlysning. De datum som nämns på NPA-programmets officiella hemsida är:

  • Februari och mars 2023 för förberedande projekt och förstudier
  • April och Maj 2023 för genomförandeprojekt

Läs mer om Interreg NPA här.


Aurora är ett nytt program inom Interreg-området, och möjliggör gränsöverskridande samarbeten i norra Skandinavien och Sápmi / Saepmie. Ett specifikt syfte är att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.

Programmet har två delområden, Aurora och Sápmi / Saepmie, där Jämtlands län ingår i delområde Sápmi / Saepmie tillsammans med Region Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt Idre Sameby i Dalarna från Sverige. Även delar av Finland och Norge ingår i detta delområde. Projektspråk för Aurora är engelska.

Kommande utlysningar:
Förstudier och småskaliga projekt går bra att söka när som helst under året. För det som kallas ”regular projects” kommer det vara två utlysningar under 2023:

  • 1 februari till 28 mars 2023
  • 5 september till 10 oktober 2023

Läs mer om Interreg Aurora här.

Vill du veta mer om Interreg?

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om Interreg och hur din organisation kan dra nytta av denna finansieringsmöjlighet. En tidig dialog med oss på regionen och med aktuellt Interreg-kontor är viktig för din ansökan, och vi diskuterar gärna idéer och kan även koppla ihop dig med andra aktörer inom programmen.

Vill du söka medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för att matcha medel från något av Interreg-programmen finns mer information här.