Ansök om ändring

Ibland uppkommer det olika faktorer som påverkar ett projekts genomförande och i dessa fall kan en ansökan om ändring vara aktuell.

Information gällande ERUF-utlysningen "Sök finansiering för sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland" (valutakursväxling)

De aktörer som ämnar söka om förstärkning i redan pågående regionalfondsprojekt, i programområdet Mellersta Norrland, behöver skicka in sin ansökan som ändring via mail till er handläggare på Region Jämtland Härjedalen. Se obligatoriska bilagor nedan.

Ansökan om nya projekt ska skickas in via Min ansökan

Viktigt att notera att om det finns ytterligare medfinansieärer behöver en ändringsbegäran skickas även till dem.

Ansök om förstärkning senast den 30 november 2021

Stödmottagaren ska i förväg inkomma med ändringsbegäran och eventuell ändringsbudget till Region Jämtland Härjedalen vid följande ändringar:

  • ändring av projekttiden
  • ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd
  • väsentliga förändringar i projektets budget
  • förändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering
  • byte av stödmottagare eller projektledning
  • väsentlig förändring av rapporteringsperiod

En ändringsansökan ska mailas in till ansvarig handläggare på Region Jämtland Härjedalen och den ska inkludera en ändringsbegäran och en ändringsbudget. Vid förstärkningsprojekt behöver ni även skicka in ett nytt missiv. Se mallar nedan.

Tänk på följande vid ansökan om ändring:

  • Alla medfinansiärer måste kontaktas gällande ändringen
  • Vid samverkansprojekt ska ändringsbudgetar från alla samverkansparter inkluderas i ändringsansökan
  • En ändringsbegäran godtas endast om den inkommer i ett separat mail. Begäran om ändring kan inte göras i en lägesrapport


Bilagor till ansökan om ändring

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se