Ansök om medfinansiering

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om medfinansiering till projekt.

Ta kontakt med en beredningshandläggare redan innan en ansökan skickas in via Min Ansökan. En fördialog om projektidén grundar för att du inte lägger tid på att skriva en projektansökan med aktiviteter och upplägg som inte går att stödja med den typ av medel som vi hanterar. Fördialogen är dock ingen garanti på att stöd sedan beviljas. Ett avslag kan exempelvis grunda sig på strategiska prioriteringar, legala krav eller att det inte finns tillgång till medel.

Beslutsdatum

Det är oftast regionala utvecklingsnämnden som beslutar om projektstöd. Beslutsunderlaget ska vara klart flera veckor innan nämndens sammanträde och då måste handläggningen av ärenden vara klart. Därför måste din ansökan om projektstöd ha skickats in via Min Ansökan många veckor före sammanträdet. Vilka datum som gäller ser du nedan.

I de fall medfinanseringsbeloppet är lägre än 500 000 kronor har regional utvecklingsdirektör möjlighet att fatta beslut på delegation.

Medfinansiering till EU-projekt (Europeiska regionala utvecklingsfonden inklusive Interreg, Europeiska Socialfonden) beslutas vanligtvis av Regionala utvecklingsnämnden oavsett sökt belopp.

Medfinansiering till Leader-projekt beslutas alltid på delegation, oavsett sökt belopp.

Skriv tabellbeskrivning här

Tidigaste ansökningsdatum

Senaste
ansökningsdatum

Beslutsdatum,
Regionala
utvecklingsnämnden (RUN)

Stängd

2024-03-10

2024-05-14

Medfinansiering till ESF

Stängd

2024-03-15

2024-05-14

Medfinansiering till ERUF

Stängd

2024-03-19

2024-05-14

Stängd

2024-04-07

2024-06-11

Öppen

2024-06-16

2024-09-17

Öppen

2024-08-04

2024-10-15

Interregprogrammen har olika datum för inlämning och beslut. Utgå från tabellen ovan om du behöver beslutad regional medfiansiering innan Interreg-beslutet fattas.

Den strategiska ramen

Projektet måste bedömas bidra till såväl genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional utveckling som den regionala utvecklingsstrategin och mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.

Det strategiska ramverket beskrivs här

Den legala ramen

Ansökan måste lämnas in skriftligen och registreras i Min Ansökan för att kunna beviljas stöd. Svara utförligt på alla i frågor i frågeformuläret. Enligt den förordning som styr projektstöden ska en ansökan innehålla en beskrivning av projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan. Det ska även särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt och utveckling utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet.

Enligt förordningen får det inte handla om att finansiera ordinarie verksamhet eller drift inom ett projekt. Därför är det viktigt att ansökan beskriver hur gränsdragningen mellan ordinarie verksamhet och projektet görs, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Förordningen säger också att projektet får innehålla kostnader för att anställning personal och ta övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet. I Region Jämtland Härjedalens allmänna villkor för projektstöd framgår tydligare vilka kostnadsslag som är godkända i ett projekt.

Den ekonomiska ramen

Stöd kan bara beviljas i mån av tillgång till medel. Alla projekt bedöms utifrån kostnadseffektivitet. En bedömning görs även av om annan finansiering är bättre lämplig att finansiera projektet och vi lotsar vidare till annan utvecklingsfinansiering. Det är högt söktryck på medlen och vi ska använda dem smart och gärna som medfinansiering till annan offentlig finansiering från EU-fonderna eller nationellt.

 • Börja med att läsa den nationella strategin för hållbar regional utveckling och säkerställ att din projektidé passar i ett strategiskt prioriteringsområde. Läs även den regionala utvecklingsstrategin, de mål och prioriteingar som finns för den regionala utvecklingspolitiken samt programmet för smart specialisering. Då får du koll på det strategiska ramverket.
 • I ansökan ska du beskriva vilket/vilka problem projektet vill lösa. Gör hänvisningar till de utmaningar och utvecklingsområden som lyfts i strategierna.
 • Smart specialisering handlar om att hitta regionala styrkeområden att samlas kring. Projekten följs upp både regionalt och nationell utifrån hur de bidrar till kraftsamling inom utpekat styrkeområde. Beskriv hur projektet bidrar till utveckling inom ett eller flera styrkeområden. Varje projekt ska kategoriseras utifrån hur det bidrar till utveckling av ett eller flera styrkeområden.
 • Om projektet riktar sig till deltagande företag är det viktigt att du beskriver målgruppen och projektets betydelse för näringslivets utveckling. Företag inom en eller flera branscher ska vara direkt eller indirekt målgrupp för projektets aktiviteter.
 • För projekt som har deltagande företag är det viktgt att stödet inte är av sådan karaktär att det handlar om statsstöd till företag. Stöd "på djupet" riktat till enskilda företag kan istället beviljas som företagsstöd till företaget. Tillväxtverket har tagit fram en vägledning för statsstöd.
  Läs vägledningen för statsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig aktivitetsplan som beskriver vad som faktiskt ska genomföras under projekttiden samt hur det ska genomföras. Om projektet exempelvis ska planera och genomföra en konferens ska syftet beskrivas, men det behöver inte vara specificerat exakt var konferensen kommer att hållas eller vilka som ska vara föreläsare. Du behöver ändå tänka igenom upplägget i stora drag för att kunna lägga in kostnader för genomförandet i budgeten.
 • Projekt ska vara avgränsat i fråga om ekonomi och personella resurser. Vi kräver särredovisning av projektets kostnader. Ansökan ska förklara hur projektet avgränsas från ordinarie verksamhet och även till andra projekt om ni driver sådana.
 • Projekt ska följas upp. Det finns nationella indikatorer för detta och projekt kan bara följas upp på en av dessa. Vi kommer att ha en dialog mer er under handläggningen om vilken indikator och vilket indikatormål som passar ert projekt.
  De nationella indikatorer man kan välja mellan är:

  • Antal deltagande företag
  • Antal deltagande organisationer (exemeplvis kommuner, branschorganisationer och utbildningsaktörer som i sina uppdrag stöttar näringslivets utveckling)
  • Antal framtagna planerings-/kunskapsunderlag
  • Antal genomförda investeringar

Undvik personuppgifter i ansökan

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig tänka på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i lägesrapporten. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. Exempelvis behöver en tilltänkt projektledares namn inte skrivas i ansökan.

Om personuppgifter måste anges ska det endast handla om uppgifter som är relevanta rapporteringen och undvik att ange personuppgifter i löptext. Informera de personer som uppgifterna handlar om att de finns omnämnda i dokumentet och säkerställ att det är godkänt av dem.

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen behandlar personuppgifter

Nedan finns en budgetmall som kan användas som stöd vid utformning av projektets budget. Den slutgiltiga budgeten ska läggas in i Min Ansökan. Denna budgetfil behöver alltså inte skickas in med ansökan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planerings- & ändringsbudget RJH.xlsx Excel, 142.2 kB. 142.2 kB 2023-09-28 20.21

Medfinansiering till EU-projekt

 • Ta tidig kontakt med en handläggare hos oss om du funderar på regional medfinansiering till EU-projekt. Fördialog behövs alltid i denna typ av ärenden. Vi måste bland annat reda ut om det finns aktiviteter i projektet som riktar fördjupat stöd direkt till enskilda företag eftersom det ställer särkilda krav på Region Jämtland Härjedalens eventuella medfinansiering.
 • Skriv fram ett utkast på projektansökan där där syfte, målgrupp samt utkast till aktivitetsplan och budget framgår. Region Jämtland Härjedalen har ingen särskild blankett för detta. Formatet spelar ingen roll så länge informationen finns.
 • Sammankalla gärna ett gemensamt möte för fördialog med oss och den andra tänkta medfinansiären, det vill säga den förvaltande myndigheten för de EU-medel du också tänkt söka.

Gäller din ansökan stöd till bredbandsbygge?
Läs mer om regional medfinansiering till investering i bredband

 • Alla ansökningar till Region Jämtland Härjedalen skickas in via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Söker man medfinansiering till sitt EU-projekt från flera finansiärer måste en ansökan skickas in till varje finansiär.
 • Samma ansökan skickas till samtliga medfinansiärer (projektnamn, budget, aktivitetsplan) men olika medfinansiärer kan ställa olika frågor i Min ansökan.
 • På Region Jämtlands Härjedalens hemsida finns budgetmallar att ladda ned. Använd dessa när ni bygger er budget.
 • För teknisk support gällande Min ansökan, kontakta Tillväxtverket. 08-6819100 Tillväxtverket har även ett kontaktformulär för tekniska frågor – detta hittar du via www.minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Vid medfinansiering till projekt som även söker stöd från Regionalfonden och Socialfonden finns möjlighet till upp till 60 procent av stöd för utgifterna för projekt.
 • Om ditt projekt omfattas av stadsstödsregelverket kan regelverket kring maximal offentlig finansiering se annorlunda ut.
 • Region Jämtland Härjedalen beviljar stöd baserat på en specificerad kostnadsbudget och betalar ut stöd efter redovisning av faktiska utgifter för projektet.

Hållbara projektstöd

I ansökan om projektstöd ska du beskriva hur hållbarhetsdimensionerna är integrerade i projektet. Du ska kunna beskriva hur projektet bidrar till ekonomisk, social och milömässig/ekologisk hållbarhet. Detta relaterar till genomförandet av Agenda 2030. Vi har tagit fram en vägledning som beskriver målen i Agenda 2030 och hur de kopplar an till vår regionala utvecklingsstrategi. Den kan vara till hjälp vid framskrivning av projektansökan.

Läs hållbarhetsvägledningen