UVAS

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Bodil Englund

Samarbetspartners

Länets 8 kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Projektbudget

14 185 830, medfinansiering 6 988 666

Projektperiod

2015-06-01 - 2017-12-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Mellersta Norrland är en av de regioner i Europa som har extremt hög ungdomsarbetslöshet, över 25%.Både unga som varit arbetslösa en eller flera korta perioder och långtidsarbetslösa ungdomar uppger oro i högre grad och en högre förekomst av hälsobesvär än unga som aldrig varit arbetslösa. Utbildning utgör en av de viktigaste förutsättningarna för ungas möjlighet till arbete.

Unga som saknar fullföljd grund- och gymnasieutbildning, utrikesfödda eller unga med känd eller okänd funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga löper störst risk för långtidsarbetslöshet.

Syfte och mål

Det övergripande syftet och målet är att få unga som inte arbetar eller studerar att komma närmare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Att underlätta etableringen på arbetsmarknaden även för unga med funktionsnedsättning samt utländsk bakgrund. Minska ungdomsarbetslösheten och därmed även utanförskap samt psykisk ohälsa.

Aktiviteter

Projektet stödjer och förstärker redan befintlig verksamhet i kommunerna. Det bygger vidare på redan befintliga metoder o arbetssätt över kommungränserna. Lösningsfokuserat arbetsmetod i fyra steg; Hitta, Möta, Aktivera och Matcha. Bemötande och förhållningssätt i fokus samt genomsyrar de horisontella kriterierna arbetet. För att arbeta på detta sätt finns behov av att utveckla, tillgängliggöra och skapa fler lågtröskelarenor där de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden kan påbörja sin utveckling mot ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Projektet ska hitta 350 av de 1400 unga vuxna varav 50% i aktivitet. På individnivå byggt självkänsla hos den unga för att ta steget att bryta sin passivitet och aktivt deltagit i projektets aktiviteter med siktet ställt mot praktik, arbete eller studier.Hittat individinriktade stödjande insatser för ungdomar med funktionsnedsättningar eller särskilda behov.På organisationsnivå hittat en förtroendefull relation mellan kommuner, arbetsförmedling, arbetsgivare och övriga intressenter kring målgruppen samt skapat effektiv resurssamordning . Motverkat stuprörstänkande och förbättrad samverkan.

In english

The aim of the project is to decrease the high youth unemployment in the region and through proven methods support those youths who are not in employment, education or training (NEETs) to find their own way to work or studies. The project will find the youths who are not in employment, education or training through outreaching activities, establish a contact with them and map their needs and preconditions. This will be done in order to offer suitable individually adjusted activities.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214