Öppen arena

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen som projektägare

Projektledare

Bodil Englund

Samarbetspartners

Strömsunds, Krokoms, Bräckes, Ragundas och Östersunds kommun

Projektbudget

-

Projektfinansiering

Europeiska Socialfonden

Projektperiod

20170401 - 20191231

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Öppen Arena vill bidra till en minskad arbetslöshet hos utsatta grupper i Jämtlands län och därmed minska utanförskapet. Projektet ska vidareutveckla pågående insatser och tillskapa arbetsplatsliknande praktikplatser som kan finnas kvar över tid och bli ett viktigt redskap för att minska arbetslösheten för målgruppen.

Syfte och mål

Målet är att praktikplatserna ska vara en hållbar och viktig del i en infrastruktur för insatser mot långtidsarbetslöshet och sjukskrivningar samt för återgång från långtidssjukskrivning. För individer har en naturlig trappa skapats utifrån gemensam samsyn med många små steg där individer kan börja sitt inträde, förflytta sig uppåt och neråt, med en långsiktig möjlighet att stegvis och med anpassade insatser etablera sig på arbetsmarknaden.

Målgruppen är 15-64 år, som behöver sänkta inträdeströsklar och denna typ av enklare jobb är sålunda stor men inte på något sätt enhetlig. Behoven varierar stort mellan individerna och mellan grupper med specifika problem och förutsättningar. Målet är därför att individer i arbetslöshet i kombination med kort utbildningsbakgrund eller låg utbildningsnivå, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller ”bara” lång tid av arbetslöshet eller sjukskrivning bakom sig träder in eller etablerar sig på arbetsmarknaden.

Aktiviteter

Med gemensamt förhållningssätt, bemötande och med ett gemensamt krafttag i ett varierat, individuellt upplägg ska Öppen Arena tillsammans med samverkansaktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, offentliga och privata arbetsgivare samt andra aktörer nå de mål som är uppsatta. Projektet ska alltså utifrån befintliga insatser i kommunerna och hos Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan, samordna och utveckla dem till ett mer ändamålsenligt och gemensamt koncept byggt på individens behov av stöd för utveckling. Även nya insatser ska utvecklas.

Insatserna måste anpassas och successivt stegras. Från att möta de mest basala behoven stegras insatserna mot mer arbetsinriktat stöd innan dessa individer kan dra nytta av en ökad efterfrågan på arbetskraft i länet. På organisationsnivå handlar det om att genom utbyte och lärande skapa fler anpassade aktiviteter men också att tillsammans mellan samhällets aktörer identifiera och skapa fler enkla arbetstillfällen samt kompetensutveckling i de metoder och verktyg som tas fram i projekten.

Det specifika genomförandet av projektets aktiviteter kommer att se lite olika ut i respektive kommun beroende på olika förutsättningar, behov och befintlig verksamhet.

Förväntat resultat

Lokala anpassningar är nödvändiga för att nå god måluppfyllelse och för att verksamheten ska kunna implementeras och bli långsiktigt hållbar efter projektets slut. Projektets roll är också att skapa ett lärande mellan de olika kommunernas verksamheter.

Kontakt

Strömsund: Malin Ekljung 0670 -16946 eller Berit Holter 0670-16715
Krokom: Petra Hellström 0640-16866
Ragunda: Emma Eliasson 0696–682109
Bräcke: Pia Pålsson, 072-5111948
Östersund: Maria Kristiansson 072-2004550, Anette Jäderfeldt 073-4614464
Region JH: Bodil Englund, 063-146604

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214