Bakgrund

Uppdrag


Alla regioner i Sverige har en regional utvecklingsstrategi. Det är ett uppdrag som styrs genom den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Jämtlands län. Arbetet innebär bland annat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet av denna. Det innebär också att löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande till regionala och nationella mål. Att årligen följa upp, att låta utvärdera och att till regeringen redovisa resultatet av det regionala tillväxtarbetet ingår också i Region Jämtland Härjedalens uppdrag. En regional utvecklingsstrategi ska ses över en gång per mandatperiod.

Syfte

Den regionala utvecklingsstrategin är länets gemensamma vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid, där kommande generationer också ges möjlighet att nyttja de naturliga resurser och styrkor som Jämtlands län består av. Här formuleras länets gemensamma målbild som är en viktig vägvisare för att i samverkan och genom samhandling nå hållbar samhällsutveckling genom att bemöta globala trender samt regionala- och lokala samhällsutmaningar.

Region Jämtland Härjedalen har valt att, utöver det som förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) ålägger, göra den regionala utvecklingsstrategin till en samlad strategi för utvecklingen i Jämtlands län. Den tar hänsyn till att länet ligger i samiskt förvaltningsområde och är en del av Saepmie. Region Jämtland Härjedalen samt sex av åtta kommuner i länet har som samisk förvaltningsmyndighet ett ansvar att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk. Samebyarna i regionen är därutöver även sakägare i många myndighetsärenden.


Digital regional utvecklingsstrategi

För att tillgängliggöra och levandegöra den regionala utvecklingsstrategin på bästa sätt, kommer den att finnas som en webbsida på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Den webbsidan kommer att kunna fånga det mer processinriktade strategiska arbetssättet och komplettera målbilden med länets färdplan. Den kommer också på ett bra sätt beskriva ett flerdelat system samt synliggöra samband mellan olika regionala strategier och hur prioriteringar samt målstrukturer hänger samman. Den möjliggör också för att på ett bra sätt visa på koppling mellan regionala utvecklingsstrategin samt våra olika uppdrag som framöver ska arbeta mot den gemensamma målbilden. Där bland annat Region Jämtland Härjedalens regionala tillväxtuppdrag och dess prioriteringar, mål, insatser, uppföljningar och tillgänglig finansiering ingår.