Regiondagen 2019


Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi revideras

Följ det pågående revideringsarbetet med den regionala utvecklingsstrategin och var med och arbeta fram de nya långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Vi bygger just nu strukturer för framtidens hållbara regionala utvecklingsarbete utifrån hela länets förutsättningar, vi tar reda på vart vi vill och formar det regionala tillväxtarbetet runt metoden smart specialisering. Detta för att ta tillvara länets redan befintliga styrkeområden och utifrån dessa utveckla länet och dess framtida konkurrenskraft. En process där vi knyter samman den Regionala utvecklingsstrategin med Smart specialisering och där länets aktörer via mobilisering är med och formar länets långsiktiga vision och målbild, samt tar fram delmål, prioriteringar och insatser. Tillsammans stärker vi länets konkurrenskraft genom nytänkande, transparens, engagemang, delaktighet och inflytande.

Den 18 december 2018 beslutade Regionala Utvecklingsnämnden att den Regionala Utvecklingsstrategin ska revideras med startskott den 1 januari 2019. Målsättningen är att en ny regional utvecklingsstrategi kan antas under hösten 2020. Styrgrupp för revideringsarbetet är Regionens samverkansråd.

Region Jämtland Härjedalens uppdrag

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvariga och ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, ett arbete som enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) avser insatser för hållbar regional tillväxt och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & attraktivt fastställdes av dåvarande Regionförbundet i Jämtlands län i december 2013. Enligt förordningen så ska den regionala utvecklingsstrategin upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Strategin ska uppdateras löpande och ses över minst en gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige.

Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.

Smart Specialisering

Region Jämtland Härjedalen har beslutat att i snabb takt ersätta den befintliga innovationsstrategin och förstärka arbetet med Smart specialisering inför en ny EU-programperiod 2021-2027 och det programmeringsarbete som nu pågår.

Detta arbete drivs i nära koppling till arbetet med revideringen av Regionala utvecklingsstrategin (RUS), detta då det är viktigt att hitta ett samspel mellan dessa olika dokument och arbetsprocesser för att hitta synergierna och de mest effektiva arbetsprocesserna för bästa måluppfyllnad. Arbetet med Smart specialisering ger tillväxtpolitiska prioriteringar till Regionala utvecklingsstrategin och är en del av det blivande "Program för tillväxt", där Region Jämtland Härjedalens tillväxtarbete kommer att samlas framgent. Smart specialisering är en arbetsmetod som består av en sexstegsprocess och den metodiken vill Region Jämtland Härjedalen implementera och nyttja för att få bäst effekt på regionens framtida konkurrenskraft.

Hemsida för revideringsprocessen

Denna hemsida (www.regionjh.se/rus) började formas i början av 2019 och har sedan dess uppdaterats löpande med information kring revideringsprocessen. Den har innehållit bland annat ett kalendarium, samt information om organisationen kring revideringen. Det fanns redan från början en vilja samt förhoppning om att skapa en revideringsprocess som ger alla som vill en möjlighet till delaktighet och att man även ska kunna vara med och påverka genom att ge inspel på olika sätt. Detta oavsett om man är medborgare, företagare eller representant för idéell, privat eller offentlig sektor.

Kontaktuppgifter:

Maria Kumpula

Ansvarig för revideringen av Regionala utvecklingsstrategin

E-post: maria.kumpula@regionjh.se

Telefon: 063-14 66 26

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.