Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags satsning på effektivisering av energianvändningen och minska
energiförbrukningen i företag

Godkända kostnader
Merkostnader vid investering i energieffektivitetsåtgärder.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 100 000 kronor.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Följande är inte stödbara kostnader:
Kostnader för investering i egen energiproduktion är inte stödbara, till exempel solceller. Kostnader för enbart konvertering ett system för uppvärmning till ett annat är inte heller stödbart, till exempel bergvärmeinstallation.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i länet.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga
företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Övriga bedömningskriterier
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i
företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

Den inomregionala spridningen av stöd till energieffektivitetsåtgärder beaktas och vid
behov av att prioritera medel riktas stödet till företag där övriga finansieringsmöjligheter
är begränsade och energieffektiviseringen i förhållande till företagets totala
energianvändning är stor.

Livsmedelsbutiker prioriteras endast i områden där servicen är gles, eller till butiker som har en viktig strategisk funktion med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

En beräkning av energieffektiviseringen av den sökta åtgärden i ansökan är ett krav. En
energikartläggning eller motsvarande bör utgöra grunden för val av sökt åtgärd.

Små och medelstora företag prioriteras framför stora företag.

Legal grund för stöd
Artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2022:1467 paragraf 17.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder gavs tidigare inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Lästips

Läs mer om andra stöd inom energiområdet

Ta del ev Energikontorets hjälp

Läs mer om ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden