Ansök om utbetalning

Företagsstöd betalas ut i efterhand efter redovisning av genomförda åtgärder. Här finns information om sådant som är bra att veta inför ansökan om utbetalning.

Stödet betalas ut i efterhand

Du måste redovisa genomförda åtgärder genom att skicka in ansökan om utbetalning via Min Ansökan. Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar för att kontrollera att stödet har använts för rätt ändamål och enligt de villkor som följer med stödet. Därför granskas/kontrolleras ansökan om utbetalning innan stödet betalas ut. Vad som gäller i ditt ärende framgår i beslutet om stöd.

Finns inte ert beslut i e-tjänsten, kontakta i så fall er handläggare för hjälp.

Hur gör ni för att få pengarna?

Ansök om utbetalning
När investeringen är genomförd ska utbetalning begäras via e-tjänsten
Min Ansökan. Underlag såsom fakturakopior och betalningsbevis ska bifogas
ansökan om utbetalning.

Faktura
Begär separata fakturor från leverantörerna för stödgrundande kostnader. Fakturan
ska vara ställd till stödmottagaren och det ska tydligt framgå vad fakturan avser. Enbart kostnader som upparbetats efter ansökningsdatum godkänns.

Betalning
Kostnaderna för investeringen ska vara betalda av stödmottagaren. Bifoga utdrag
där det framgår att betalningen är genomförd (inte bara beordrad) från vem och till vilken
betalningsmottagare pengarna gått.

Verifikatförteckning
En verifikatförteckning ska bifogas med ansökan om utbetalning. Underlagen som du skickar in ska sorteras så att faktura med tillhörande betalningsverifikat är numrerade och i samma ordning som i verifikatförteckningen. Verifikatförteckningen har sänts till er i samband med beslut om beviljat stöd.

I verifikatförteckningen ska följande framgå:

 • Verifikationsnummer
  Ange löpnummer eller någon annan form av identifieringstecken för affärshändelsen.
 • Leverantör
  Ange leverantörens företagsnamn.
 • Faktura- och betaldatum
  Ange fakturadatum enligt uppgift på fakturan samt när fakturan betalades.
 • Specifikation (kostnadens art)
  Ange kostnadens koppling till beviljat stöd.
 • Belopp, exklusive moms
  Ange det belopp av fakturan du söker stöd för.

Vid behov kan ansvarig handläggare begära in ytterligare underlag eller kompletterande uppgifter innan utbetalning sker. När utbetalningen hanterats skickas ett utbetalningsbeslut till ditt företag och stödet betalas ut.

Tänk på

 • Köp från närstående personer/företag kan inte godkännas.
 • Köp av begagnade maskiner/inventarier kan godkännas förutsatt att stöd inte
  tidigare har utgått för dessa, detta ska vara godkänt av Region Jämtland
  Härjedalen innan beslut om beviljat stöd.
 • Om säkerheter är kopplade till stödet hanteras detta vid utbetalning via
  Tillväxtverket.