Nytt Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2026

I dialog med aktörer inom länet har Region Jämtland Härjedalen, som regional kollektivtrafikmyndighet, tagit fram ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026. 

Trafikförsörjningsprogrammet visar mål och inriktning för hur kollektivtrafiken i Jämtlands län ska utvecklas på sikt.

Fram till 16 oktober 2020 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nytt program. Efter remisstiden kommer arbetet att fortsatta med att utveckla programmet. Trafikförsörjningsprogrammet kommer att fastställas av regionfullmäktige under våren 2021.

Möjlighet att lämna synpunkter

Region Jämtland Härjedalen önskar svar på remissen senast den 16 oktober 2020. Svaret skickas till: regionalutveckling@regionjh.se eller

Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ange diarienummer RUN/287/2019 på yttrandet.

Mer information

Remissmissiv + sändlistaPDF

Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021-2026PDF

Bilaga 1-3:

Bilaga 1: Resandet per linje i den upphandlade trafikenPDF
Bilaga 2: TrafikavtalPDF
Bilaga 3: Tillgänglighet hållplatser och linjerPDF

Protokollsutdrag § 58 Regionala utvecklingsnämndenPDF