Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in.

Kom ihåg att ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen påbörjas.

Stödets syfte
Att stödja ett företags satsningar i mindre investeringar och utvecklingsåtgärder som stärker företagets konkurrenskraft.

Godkända kostnader
Kostnader för inköp av maskiner eller andra inventarier och köp av tjänst kopplat till produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling som är direkt relaterad till företagets utvecklingssatsning. Det får inte handla om driftsrelaterade kostnader.

Stöd kan inte beviljas för egen tid, det vill säga kostnader för det ansökande företagets egen personal.

Stöd ges inte till direkta reinvesteringar. Lätt avyttringsbara tillgångar är normalt ej stödbara. Kontorsmaterial och teknisk kontorsutrustning såsom mobiltelefoner och datorer kan aldrig stödjas.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet som funnits i maximalt fem år.

Stödet kan beviljas till förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Stöd beviljas bara till verksamhet som avser egen produktion av varor/tjänster (ej återförsäljning).

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximalt stöd är 50 procent av godkända kostnader. Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor och högsta godkända kostnadsunderlag är 60 000 kronor.

Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömning och regional prioritering
Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) prioriteras till företag som funnits i maximalt fem år. Stöd till mindre investeringar (mikrostöd) lämnas som utgångspunktbara en gång till ett enskilt företag.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Stödets syfte
Att stödja ett företags affärsstrategiska utveckling som kräver större investeringar.

Godkända kostnader
Anskaffningskostnader för investering i byggnader eller anläggningar, samt maskiner och inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. Stöd ges inte stöd till fordon.

Stöd ges inte till reinvesteringar, driftsrelaterade kostnader eller sådantsom avser återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler. Investeringen ska utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunnautveckladen befintliga verksamhetens produktionsprocess.

Stöd lämnas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Särskilt investeringsstöd kan dock beviljas till ett företag som uppför lokaler åt ett annat företag i samma företagsgrupp. Lokalerna är då ämnade för koncernens egen verksamhet. Stöd till turistiskt kommersiellt boende räknas inte som lokaler till uthyrning och prioriteras enligt särskilda bedömningskriterier.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet. Stödet kan inte beviljas till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Dock kan bearbetning och försäljning av jordbruksprodukter beviljas stöd. Förädling eller försäljning av fisk kan aldrig beviljas stöd.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximalt stöd är 50 alternativt 40 procent av godkända kostnader beroende på om investeringen sker i glesbygd eller inte. Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Minsta godkända kostnadsunderlagför handläggning är 200 000 kronor och högsta godkända kostnadsunderlag är 3 600 000 kronor.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “deminimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.Transportsektorn kan endast beviljas stöd till annat än fordon och då till ett beloppstak på 100 000 euro.

Stödet skrivs ned stegvis under 5 år.

Bedömning och regional prioritering
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling i företaget.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen på lokal och regional marknad. Det är inte hållbar tillväxt om företagsstöd gynnar ett företag på ett sätt som är negativt för ett annat företagpå samma lokala eller regionala marknad.Stöd prioriteras till investeringar sombedöms vara avgörande för att företaget ska nå en marknad utanför den regionala.Stöd lämnas inte om det bedöms bidra till att ett annat företag i länet konkurreras ut som en följd av det stödet avser.

Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Reinvesteringar får inte stödjas, men om en investering till viss del ersätter en befintlig utrustning och samtidigt skapar en väsentligt utökad kapacitet, kan del av investeringen betraktas som nyinvestering.

Den inomregionala spridningen av stöd till större investeringar beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag vars övriga finansieringsmöjligheter är lägst och den relativa sysselsättningseffekten är störst.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runt-turism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationens utveckling.

Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 17–19, paragraf 43 och 47.

Stödets syfte
Att stödja ett företags affärsstrategiska utveckling som kräver större nyinvesteringar. Investeringen ska vara tillväxtinriktad och bidra till en hållbar utveckling för företaget och för regionen.

Godkända kostnader
Kostnader för nyinvesteringar i byggnader, inventarier, markanläggningar och liknande, samt i vissa fall lönekostnader vid nyinvestering. Investeringen ska utöka kapaciteten eller vara avgörande för att kunna utveckla den befintliga verksamhetens produktionsprocess. Kontakta gärna handläggare om ert företag avser att söka stöd för lönekostnader.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 3 600 000 kronor.

Stöd ges inte stöd till reinvesteringar, fordon, driftsrelaterade kostnader eller sådant som avser återuppbyggnad efter skada. Stöd ges inte heller till investeringar som krävs enligt gällande nationella lagar och regler.  

Stöd lämnas inte till kostnader för förvärv av fastighet eller uppförande av lokaler för uthyrning. Lokaler för uthyrning är lokaler som uppförs, till övervägande del, för annan näringsverksamhet än den som bedrivs i det egna bolaget eller i samma koncern. Stöd till turistiskt kommersiellt boende räknas inte som lokaler till uthyrning och prioriteras enligt särskilda bedömningskriterier.

Reinvesteringar får generellt inte stödjas, men om en investering till viss del ersätter en befintlig utrustning och samtidigt skapar en väsentligt utökad kapacitet, kan del av investeringen betraktas som nyinvestering.

Målgrupp 
Företaget ska bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Jämtlands län. Tjänste- och serviceverksamhet som beviljas stöd ska vara inriktad på en större marknad än den regionala. Stora företag kan erhålla stöd under förutsättning att investeringen är direkt relaterad till ny ekonomisk verksamhet.

Stöd kan inte beviljas för verksamheter inom fiske, vattenbruk och primär jordbruksproduktion.

Företaget ska bedriva sin verksamhet på  marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå 
Stöd från inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Maximal stödnivå är högst 40 procent för små företag, högst 30 procent för medelstora företag och högst 20 procent för stora företag.

Stöd i ärenden med ett totalt kostnadsunderlag över 25 000 000 kronor handläggs och beslutas av Tillväxtverket.

Bedömning och regional prioritering
Stödet ska bedömas ha betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Den sysselsättningseffekt som stödet förväntas ge bedöms relativt; det vill säga den ställs i relation till hur stor effekten är i den kommun där sysselsättningen skapas. Investeringar som tydligt bidrar till relativ hög sysselsättningseffekt prioriteras.

Den inomregionala spridningen av stöd till större investeringar beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag vars övriga finansieringsmöjligheter är lägst och den relativa sysselsättningseffekten är störst.

Kommersiellt turistiskt boende, exempelvis ett hotell vid en skidanläggning, räknas inte som lokaler för uthyrning och kan därför beviljas stöd. Stöd ges inte till kommersiellt turistiskt boende som bedöms vara lätt omvandlingsbart till bostadsrätter. Boendet ska bedömas kvarstå som tillgängligt på uthyrningsmarknaden under överskådlig tid. Stöd till kommersiellt turistiskt boende som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för året-runt turism och sysselsättning prioriteras. Boendet ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationens utveckling.

Legal grund för stöd
Artikel 14 i EU:s förordning 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 13-16, 41, 42 43 samt 44.

Stödets syfte
Att tillföra ett företag extern kompetens som bidrar till nivåhöjande och strategisk utveckling av företagets produkt (vara eller tjänst).

Godkända kostnader
Stöd kan lämnas till köp av extern tjänst. Tjänsten kan avse insatser för produktutveckling såsom designutveckling eller patentfrågor, marknadsföring av ny produkt eller kompetensutvecklingsåtgärder nödvändig för den strategiska utvecklingen av företaget och dess erbjudande. Det får inte handla om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller periodiskt återkommande.

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Regionala företagsstöd kan normalt inte beviljas företag inom primär jordbruksproduktion men även dessa företag kan få stöd till konsulttjänster men dock till ett maximalt belopp om 150 000 kronor enligt EU:s undantagsbestämmelser.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Maximalt stöd är 50 procent av godkända kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Stöd till externa konsulter utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “deminimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömning och regional prioritering
Stöd som bedöms få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget prioriteras.

Stöd till kompetensutveckling av företagets personal ges restriktivt. Det beviljas bara om det bedöms vara tydligt att kompetensutvecklingen har en avgörande betydelse för en ny affärsstrategisk satsning i företaget och det ska handla om att tillföra en ny nyckelkompetens till företaget. Det ska inte vara en enskild persons intresse eller behov av kompetensutveckling som utgör skäl för stöd. Stöd lämnas inte för yrkesutbildning eller kompetensutveckling av produktionsanställda.

Stöd får inte beviljas för konsulttjänster som syftar till att tillföra kompetens i frågor som företaget behöver för att följa tvingande nationella normer för utbildning, till exempel arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

Vid behov kan stöd till externa konsulter även ges med legal grund iartikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i paragraf 12 i SFS 2015:210. Den tillämpningen kan vara aktuell i ärendendär det är svårt att särskilja primär jordbruksverksamhet från annan verksamhet eller därföretagetunder innevarande treårsperiod redan tagit emotmaximalt belopp för deminimis.

Stödets syfte
Att möjliggöra ett företags strategisk satsning på marknadsföring genom ett första mässdeltagande för att företaget ska nå nya marknader.

Godkända kostnader
Kostnader direkt relaterade till att bygga och driva mässdeltagandet såsom monterhyra och extern tjänst för byggnation av montern och framtagande av monterspecifikt material. Kostnader för deltagande i digitala mässor kan vara stödbara.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stöd kan inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag inom fiske-och vattenbrukssektorn.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Stödet får inte överstiga 1 800 000 kronor och det får utgöra maximalt 50 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Bedömning och regional prioritering
Företaget som söker stöd ska kunna motivera mässdeltagandet utifrån hur det bidrar till att nå nya marknader. Endast ett första mässdeltagande kan stödjas. Stöd till mässdeltagandet som bedöms bidra till att företaget når nya marknader och därigenom kan sysselsätta fler i arbete prioriteras. Det ska vara fråga om deltagande på en mässa som företaget inte tidigare har närvarat på för att stödet ska kunna godkännas. Undantag kan göras om mässdeltagande avser att sälja en helt ny produktkategori som företaget har utvecklat.

Legal grund för stöd
Artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 14.

Erbjudandet hålls öppet löpande under året. 

Frågor om detta erbjudande ställs till Daniel Wangerud.

Stödets syfte
Att effektivisera energianvändningen i företag.

Godkända kostnader
Investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet. Åtgärder för egenproducerad el är inte stödbara, till exempel solceller. Inte heller kostnader för enbart bergvärmeinstallationer.

Energieffektivitetseffekten kan fastställas på två olika sätt:

Alternativ 1) Om kostnaderna för att investera i energieffektivitet kan särskiljas från den totala investeringskostnaden som en separat investering ska denna energieffektivitetsrelaterade kostnad utgöra de stödberättigande kostnaderna.

Alternativ 2) I övriga fall identifieras kostnaderna för att investera i energieffektivitet genom hänvisning till en liknande, mindre energieffektiv investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den energieffektivitetsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

Målgrupp
Företag med fast arbetsställe i länet.

Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Stödnivå
Maximal stödnivå för små företag är 55 procent av stödberättigade kostnader och för övriga företag maximalt 45 procent av stödberättigade kostnader.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Bedömning och regional prioritering
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

Den inomregionala spridningen av stöd till energieffektivitetsåtgärder beaktas och vid behov av att prioritera medel riktas stödet till företag där övriga finansieringsmöjligheter är begränsade och energieffektiviseringen i förhållande till företagets totala energianvändning är stor.

En beräkning av energieffektiviseringen av den sökta åtgärden i ansökan är ett krav. En energikartläggning eller motsvarande bör utgöra grunden för val av sökt åtgärd. Små och medelstora företag är prioriterade.

Legal grund för stöd
Artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 23.

Stöd till energieffektivitetsåtgärder gavs tidigare stödår inom ramprojektet Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen.

Läs mer om projektet och stödet här

Stödets syfte
Att tillföra ett företag extern kompetens som bidrar till nivåhöjande och strategisk utveckling av företagets produkt (vara eller tjänst). Insatserna ska bidra till att utveckla och stärka ett företags hållbarhetsutveckling inom energi, klimat, och miljö. 

Godkända kostnader
Kostnader för köp av extern tjänst. Stöd kan lämnas till konsultkostnader avseende
hållbarhetsutveckling som inte bedöms ingå i ordinarie verksamhet. Det får inte handla
om köp av tjänst för normala driftskostnader eller sådana kostnader som är löpande eller
periodiskt återkommande. Stöd kan exempelvis ges till framtagande av:

-Energikartläggning
-Koldioxidbudget
-Jämställdhetsplan eller motsvarande
-Tillgänglighetsanpassning

Minsta godkända kostnadsunderlag för handläggning är 20 000 kronor.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödet kan beviljas till företag med verksamhet avseende förädling av jordbruksprodukter, men inte till primär jordbruksproduktion och fiske- och vattenbruksföretag. Stöd beviljas bara till verksamhet som avser egen produktion av varor/tjänster (ej återförsäljning).

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och bedömas kunna uppnå
lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga
finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser
ska kunna genomföras. Region Jämtland Härjedalen prioriterar aldrig mer än 75% i stöd i
detta erbjudande.

Stöd till externa konsulter utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd
eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett
värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod.

Bedömningskriterier och regional prioritering
Stöd som bedöms få bestående och hållbara utvecklingseffekter i företaget prioriteras.
En förutsättning för stöd är att investeringen bedöms skapa ökad konkurrenskraft i
företaget och hållbar utveckling i företaget och regionen.

Legal grund för stöd
Kommissionens förordning nr 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf
13.

Stödet syfte
Att stimulera företagens investering i forsknings- och utvecklingsprojekt för tillkomsten av
innovativa produkter, processer, metoder och tekniker.

Godkända kostnader
Kostnader för köp av externa konsult- och forskningstjänster, material/utrustning och i
förekommande fall egen personal som är direkt förknippat med experimentell och
industriell forskning och genomförbarhetsstudier i företaget vid utveckling av att nya varor,
tjänster, processer, metoder och tekniker med tillväxtpotential.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter
och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Maximal stödnivå beror på vilken typ av forsknings- och utvecklingsprojekt som företaget
söker stöd för och hur stort företaget är.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen kan samverka med innovationsstödjande aktörer i regionen
vid bedömning av stöd till utveckling av nya innovativa produkter. Hänsyns tas till
bedömning av marknadspotential och sysselsättningseffekt i företaget. Stöd till utveckling
av innovativa produkter prioriteras till företag som bedöms bidra till regionens
styrkeområden för smart specialisering.

Stöd beviljas inte till grundforskning.

Stöd beviljas endast i form av bidrag (ej lån).

Legal grund för stöd
Artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Svenska regler finns i
SFS 2015:210 paragraf 16.

Stödets syfte
Att stödja utvecklingen av ny eller uppgradering av befintlig idrottsinfrastruktur eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Multifunktionell rekreationsinfrastruktur är anläggningar som ska kunna fylla flera funktioner, för kulturella aktiviteter och rekreation.

Godkända kostnader
Kostnader för investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att uppföra eller uppgradera idrotts- eller rekreationsinfrastruktur.

Uppgradering betyder här att en befintlig anläggning kompletteras så att förutsättningarna för användarna förbättras märkbart. Stöd till driftskostnader beviljas inte.

Nöjesparker och hotellanläggningar är inte berättigade till detta stöd.

Målgrupp
Aktörer i länet som tillhandahåller infrastruktur på ett öppet, transparent och icke diskriminerande sätt. Flera användare ska kunna nyttja anläggningarna enligt transparenta och icke diskriminerande villkor.

Stöd kan bara beviljas till aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet kopplat till infrastrukturen, det vill säga att infrastrukturen tillhandahålls som en tjänst på en marknad. Såväl privata som offentliga huvudmän kan beviljas stöd. Priset för att använda infrastrukturen ska vara marknadsmässigt.

Stödnivå
Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Region Jämtland Härjedalen prioriterar maximalt 5 000 000 kronor i stöd till ett enskilt ärende och maximalt motsvarande 60 procent av stödberättigade kostnader.

Bedömning och regional prioritering
Stöd till infrastruktur som aktivt bidrar till att öka möjligheterna för hållbar året-runt-turism prioriteras. Infrastrukturen ska vidare bedömas vara av avgörande betydelse för destinationen/platsens utveckling.

Stödsökande ska kunna visa att det finns en långsiktig och ekonomiskt hållbar modell för fortsatt drift och utveckling av infrastrukturen.

Stöd beviljas inte till padelhallar.

Små- och medelstora företag prioriteras.

Legal grund för stöd
Artikel 55 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Svenska regler finns i SFS 2015:211 paragraf 25 a.

Tidsbegränsat erbjudande som är öppet att söka fram till 31 april 2022.

Stödet erbjuds inom ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet Mellersta Norrland. Därmed belastar endast hälften av det beviljade beloppet anslag 1:1.

Frågor om detta erbjudande ställs till Daniel Wangerud, Ville Welin eller Carl Nordenberg.

Stödets syfte
Att långsiktigt och hållbart stärka företags konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar.

Godkända kostnader
Stödet kan omfatta både mjuka och hårda investeringar så som:

  • Produktutveckling av ny produkt eller tjänst.
  • Framtagning av ny hemsida eller större funktionsjustering av befintlig hemsida.
  • Framtagning av marknadsföringsmaterial, exempelvis annonser, broschyrer med mera.
  • Omställning till digitala produkter/tjänster.
  • Skapa digitala annonser och strategier för sociala medier.
  • Personalutbildningar som ger företaget spetskompetens, exempelvis vidareutbildning för att uppnå licens. Kursavgift & kurslitteratur kan vara stödbart.
  • Verksamhetsutrustning i form av maskiner/inventarier eller mindre byggnationer som skapar nya affärsområden eller förstärker kunderbjudandet i befintliga områden.

Stöd ges inte till direkta reinvesteringar eller driftskostnader. Stöd kan inte beviljas för egen tid, det vill säga kostnader för det ansökande företagets egen personal.

Direkta annonseringskostnader för exempelvis tryckt annons eller digitalannons räknas som normal driftskostnad och kan därför ej godkännas.

Målgrupp
Små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet vars affärsverksamhet har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter.

Ett grundkrav för att ett företag ska kunna beviljas stödet är att företaget inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företaget ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor och ha gjort minst ett bokslut. Stöd lämnas inte till hobbyverksamhet. Stöd lämnas inte till företag verksamma inom fiske, fiskeförädling eller primärproduktion av jordbruksprodukter.

Stödnivå
Stödets storlek och fördelning mellan kostnadsslag:

  • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för “mjuka” investeringar (köp av tjänst)
  • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för “hårda” investeringar

Maximalt 500 000 kronor kan ges som stöd.

Det totala kostnadsunderlaget i ett ärende ska uppgå till minst 20 000 kronor.

Stödet utgör stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller “de minimis”). Ett företag får maximalt ta emot stöd av mindre betydelse till ett värde på totalt 200 000 euro under en 3-årsperiod. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.

Stödet ges inom ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bedömning och regional prioritering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta företagsstöd i syfte att bidra till omställning i företag som har drabbats negativt eller behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter. Ärenden som har en tydlig styrning mot digitalisering och hållbar omställning (tex. klimat- och resurseffektivisering) ska prioriteras.

Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13 och SFS 2015:211 paragraf 17–19, paragraf 43 och 47.

Stödet erbjuds inom ramprojektet Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Corona-pandemin/CV19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, nationella regionalfondsprogrammet.

Frågor om detta erbjudande ställs till Daniel Wangerud, Ville Welin eller Carl Nordenberg.

Stödets syfte
Att tillföra ett företag affärsstrategisk kompetens som stärker företagets framtida konkurrenskraft genom kompetenshöjande insatser inom företaget. Insatserna ska bidra till att företaget kan ställa om till de nya marknadsförutsättningarna som pandemins effekter skapat.

Godkända kostnader

Kostnader relaterade till kompetenshöjande insats såsom kursavgift, resa och logi samt extern konsult/föreläsare.

Detta stöd är avsett att komplettera de nationella stöd som i övrigt erbjuds företag med anledning av coronakrisen. Om företaget har erhållit annat offentligt stöd för utbildningen eller lönekostnad får dessa kostnader inte ingå i underlaget för detta stöd. Den anställda vars lönekostnad ingår i stödet får inte ha anställning hos annan arbetsgivare under perioden för stöd.

Målgrupp
Små och medelstora besöksnäringsföretag med fast arbetsställe i länet som har gjort minst ett bokslut.

Stödnivå
Maximalt stöd är 80 procent av godkända kostnader och maximalt 150 000 kronor per stödmottagande företag.

Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Bedömning och regional prioritering

Region Jämtland Härjedalen erbjuder detta stöd i syfte att mildra de negativa effekter som coronakrisen har på besöksnäringsföretag.

Stöd ska prioriteras till företag som har behov av att ställa om och hitta nya affärsmöjligheter som en följd av coronakrisens effekter på besöksnäringen. Företagen ska vidare bedömas vara betydelsefullt för besöksnäringens utveckling i kommunen/destinationen. Stödet ska skapa förutsättning för en hållbar turism och hållbara besöksnäringsföretag, samt stärka företagets konkurrenskraft.

Utbildningen ska bedömas bidra till att företaget kan bredda verksamheten samt möta de nya marknadsförutsättningar som råder. Kostnadseffektiviteten vid val av utbildning ska också bedömas.


Legal grund för stöd
EU:s förordning 1407/2013. Svenska regler finns i SFS 2015:210 paragraf 13.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se