Vård och omsorgscollege

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Vård och Omsorgscollege, Länets 8 kommuner och Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Jan Persson

Samarbetspartners

Arbetsgivare, Kommunal, Af, MIUN, Utbildningsanordnare Vård och omsorg

Projektbudget

480 000 kr

Projektperiod

Löpande aktivitet 2009-2013-2018

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

VO-C är en certifierad kvalitetssäkring från 2009 där arbetsgivare i nära samverkan med certifierade utbildningsanordnare samverkar kring arbetslivets behov, ex.vis genom rekrytering, rätt kompetens, APL samordning, handledarkompetens, riktat främst till gruppen undersköterskor i arbete eller utbildning.

Syfte och mål

Syftet är att genom kontinuerlig och strukturerad samverkan gemensamt finna anpassade, riktade och adekvata insatser i samarbete och samverkan, som innebär att kompetens och kompetensförsörjning underlättas och tillförsäkras, målet är att leverera evidensbaserad hälso o sjukvård samt vård och omsorg med god och hög kvalitet.

Aktiviteter

Strukturerade regionala och lokala träffar med en tydlig organisation och ledning. Aktiviteter som är viktiga och strategiska för VO-C är bl.a gemensam APL samordning, kontinuerliga handledarutbildningar, språkstödsutbildningar, branschråd i samverkan med kompetensplattformen, validering, diplomeringsnivåer, karriärvägar.

Förväntat resultat

Att branschen och utbildningsanordnare tillsammans kan påverka antalet sökande till vård o omsorgsutbildning ökar, att branschen i god tid kan påverka utbildningsinnehållet i riktning mot branschens kända behov, att utbildningsnivån svarar mot branschens behov av evidensbaserad kompetens, att branschen och utbildningsanordnare skapar bästa samverkan i syfte att leverera bra utbildningsinnehåll, lärande praktikplatser och samarbete för elevernas optimala kompetensutveckling fram till anställningsbarhet.

In english

VO-C is a certified quality assurance from 2009 where the employer, in close collaboration with certified training providers co-operate on labour needs. The objective is that through continuous and structured collaboration supply staff to health care o care and with good and high quality.

Activities that are important and strategic for the VO-C are common APL coordination, continuous expert training courses, languages supported training, professional advice in collaboration with the competence platform, validation, diplomkrav, career paths provide a skills development of utb until employabilit