Smart industri

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtlands Härjedalen

Projektledare

Erik Andersson, Sven Winemark

Samarbetspartners

IUC, Z-group mfl

Projektbudget

400 000 kr

Projektperiod

2016-10-01 - 2017-03-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Tillväxtverket har utlyst möjligheten att göra en förstudie inom området Smart Industri, som är en del i den nyindustrialiseringsstrategi som regeringskansliet lagt fram. Förstudien skall belysa möjligheter för hur regionens tillväxtansvariga kan stödja tjänste- och varuproducerande företags möjligheter att stärka sin konkurrenskraft inom de ramar som sats upp i utlysningen av förstudien.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kartlägga hur regionens tjänste- och varuproducerande företag kan och bör agera för att stärka konkurrenskraften. Arbetet skall utmynna i en värdering av ändamålsenlig- heten i regionens styrdokument, i förhållande till näringslivets utvecklingsmål och utvecklingsmöjlig- heter, en kartläggning av industrins behov och förutsättningar samt en analys av hur befintliga strategier kan samspela med näringslivet för att förbättra konkurrenskraften. Förstudien utmynnar i att regionen får genomföra ett större projekt inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin.

Aktiviteter

Förstudiens arbetssättet är i första hand kopplat till arbetsmöten med information och dialogmöten i regionens alla kommuner, industriföretag/orter med effekt att regionens företag står beredda att medverka i ett genomförandeprojekt med de resurser och målsättningar som huvudprojektet kan komma att omfatta.

Förväntat resultat

Att en förstudie är genomförd med ett resultat som ger en bild av vilka fortsatta steg, inriktningar skall tas för att utveckla,stärka konkurrenskraften hos regionens företag samt att regionen väljs ut för genomförande av ett större projekt inom ramen för nyindustrialiseringssstrategin för att stärka konkurrenskraft i regionens företag.

In english

-