Kommersiell service

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Maria Kumpula

Samarbetspartners

Kommunerna och Länstyrelsen i Jämtlands län

Projektbudget

2 955 335kr

Projektperiod

20160913 - 20190731

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Utvecklingen inom serviceområdet går mycket snabbt. Nya tjänster utvecklas ständigt, utbudet av varor och tjänster ökar. Det leder till nya köpmönster, nya aktörer och förändrade behov. Det är viktigt att ständigt ha beredskap och att söka ny kunskap. Samtidigt kan förutsättningar för att bedriva kommersiell service i glesbygden skilja sig åt från företagare till företagare både genom utbud och kundkrets. Erfarenhetsutbyte, nätverk, samarbete och kompetensutveckling är viktigt i alla branscher och självklart även för servicegivare på landsbygd.

Syfte och mål

Projektet har till syfte att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska även arbetet i projektet leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles-och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det övergripande målet med projektet är att skapa en stark samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och planer.

Aktiviteter

Samverkansmöten, branschanalys, studie av livsvillkor på landsbygden, framtagning av informationsbroschyr, utveckling av digital plattform för servicegivare, inventering av kompetensutveckling hos myndigheter samt företagare, lokala samverkansgrupper i kommunerna, länsgemensamma träffar samt omvärldsbevakning.

Förväntat resultat

  • Ökat fokus på kommersiell service i länets
  • Ökad samverkan mellan offentliga aktörer i Jämtlands län genom en bra struktur men tydlig koppling till länsövergripande och kommunala program och
  • Ökad delaktighet och genomförandekraft i länets kommuner genom kommunikationsplattform och lokala
  • Tryggt utbud av kommersiell service till länets invånare, företagare och besökare.
  • Ökat antal/utvecklade servicepunkter i länet.

In english

Strengthened cooperation of commercial services in Jämtland Härjedalen

The project aims to strengthen the strategic work at regional and local level and thereby contribute to the development of local services. In time, the work with the project improves the living environment and conditions to work, live and stay in rural areas for business, population and visitors.

The overall goals of the project is to create a strong synergy between the public sector in Jämtland Härjedalen by a good structure, but clearly linked to the countywide and municipal programs and plans.