Jämställd regional tillväxt 2016-2018

Jämställd regional tillväxt Jämtland Härjedalen 2016-2018 genomförs inom regional utvecklingsförvaltning i Region Jämtland Härjedalen.

Projektet ska bidra till en jämställd regional tillväxt där kvinnor och män har samma makt och förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på hållbar tillväxt. Arbetet är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014.

Arbetet är strukturerat i följande tre prioriteringar, som baseras på en tidigare genomförd nuläges- och behovsanalys:

  • Arbets- och beslutsprocesserna för regionens tillväxtarbete ska jämställdhetsintegreras med ett intersektionellt perspektiv
  • Regionen ska integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i det regionala tillväxtprogrammet och säkerställa att jämställdhetsintegrering med intersektionell analys tillämpas vid genomförandet av programmet.
  • Utveckla regionens förmåga att styra, ställa krav och följa upp andra tillväxtaktörers jämställdhetsarbete.

För att jämställdhet ska integreras i det ordinarie arbetet kommer kompetenshöjande insatser att genomföras tillsammans med verkstäder som utgår ifrån medarbetares dagsaktuella frågor, som exempelvis revidering av en strategi, beredning av ett remissvar eller planering av en seminariedag. Målgrupper för arbetet är ledningsgruppen, medarbetare (främst handläggare), politiker och bolag och medlemsorganisationer som ägs helt eller till del av Region Jämtland Härjedalen och erhåller verksamhetsbidrag knuten till regionala utvecklingsnämndens rambudget.

Mål och indikatorer kommer delvis att arbetas fram under projektets gång. Några identifierade mål är:

  • Ökad kompetens bland förvaltningens medarbetare och politiker.
  • Ökat antal ärenden som har bereds utifrån framtagen rutin för jämställdhet och jämlikhet.
  • Ett reviderat regionalt tillväxtprogram där jämställhet med ett intersektionellt perspektiv integrerats i alla programområden. Samt att detta program har börjat att tillämpas.
  • Alla bolag/medlemsorganisationer ska ha ägardirektiv som beaktar jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv.

Projektets resultat kommer att återredovisas till deltagande aktörer i projektet löpande. Nära dialoger kommer att ske med medarbetare, politiker och berörda aktörer. På hemsidan kommer resultat och uppföljningar att publiceras. Kompetensinsatser kommer även att dokumenteras genom att de spelas in för att användas internt i förvaltningen. För att kunna paketera, sprida och utveckla arbetet som görs under projektperioden och efter projektets slut kommer en extern utvärderare att knytas till projektet.

I projektet ingår även deltagande vid av Tillväxtverket arrangerade erfarenhetsträffar, slutkonferens samt att delta i det kollegiala utbytet med andra regionalt tillväxtansvariga.