Bokstart i glesbygd - Jämtland Härjedalen

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Regional biblioteksverkamhet, Region Jämtland Härjedalen

Projektledare

Catarina Lundström och Annika Eliasson Faxén (2 X 20% av tjänst)

Samarbetspartners

Kommunbiblioteken i länets alla åtta kommuner, BVC på lokal och regional nivå, familjecentraler.

Projektbudget

1 620 000 kr/år

Projektperiod

2016-03-01 - 2019-12-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Alla barns rätt att få utveckla sitt språk och ta del av litteratur är en grundläggande del av det demokratiska samhället. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och folkbiblioteken ska särskilt prioritera barn och unga.

För att nå alla behöver biblioteken arbeta utåtriktat och med nya metoder. Den nationella pilotsatsningen "Bokstart", med Kulturrådet som huvuman, syftar till att stödja nybliva barnfamiljer och deras barn i spåk- och läsutveckling. Region Jämtland Härjedalen har önskat ingå i detta projekt som ett glesbygdsexempel.

Syfte och mål

Projektets mål är att stärka och stödja nyblivna barnfamiljer med läs- och språkutveckling för de små barnen. Projektet genomför, testar och utvärderar läsfrämjande via hembesök hos de utvalda familjerna. Bibliotekspersonal i länets åtta kommuner besöker hemmen, delar ut bokgåvor och fungerar som stöd och inspiration till familjerna. Varje kommun deltar efter behov och förmåga.

Målet är att hälften av alla aktuella familjer (det föds ungefär 1300 barn/år i regionen) ska nås av projektet.

Projektet handlar också om metodutveckling på nationell nivå inom bibliotekens läsfrämjande verksamhet.

Aktiviteter

Projektet inleds med en utbildnings- och planeringsfas. I sept. 2016 inleds arbetet med hembesök. De utvalda familjerna besöks när barnet är 6 månader, 1 år samt 18 månader. Urvalen av familjer styrs av resp kommun. Vissa kommuner (Bräcke, Ragunda, Härjedalen, Åre och Berg) har målet att nå alla som föds inom projektperioden. I Strömsunds kommun besöks alla barnfamiljer som bor utanför tätorterna. I Östersund och Krokom, som är mer tätbefolkade, har gjorts ett tydligare geografiskt urval.

Eftersom projektet är av pilotkaraktär kan anpassningar och förändringar ske under projettidens gång.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bidra med ny kunskap om hur denna internationella metod kan fungera i en mer glesbefolkade områden. Utöver dessa mer metodologiska syften förväntas projektet bidra till att de medverkande barnen blir stärkta i sin språk- och läsutveckling. Detta samtidigt som familjerna och biblioteken knyter goda kontakter som förhoppningsvis leder till ett ökat intresse för biblioteken som mötesplats och informationscentrum.

In english

-