Giftfritt Jämtland Härjedalen

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Regionala utvecklingsförvaltningen

Projektledare

Lena Stigh, Ida Sjölund, Katarina Ryckenberg

Samarbetspartners

Kommuner, länsstyrelsen och hälso- och sjukvård i länet, nationella nätverk

Projektbudget

Begränsad

Projektperiod

Startade mars 2016

Webbplats

www.giftfrittjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad läsning


Projektbakgrund

Vi omges av material och prylar som innehåller farliga ämnen. Det är ett växande problem där både vi och de som tillverkar varorna utsätts för de farliga ämnena. Särskilt känsliga är barnen.

Region Jämtland Härjedalen tar därför ett samordningsansvar för att tillsammans med länets aktörer fasa ut farliga ämnen från offentliga miljöer. Miljöer där barn vistas är prioriterade eftersom barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av de farliga ämnen. Genom att fasa ut farliga ämnen verkar vi förebyggande för en ökad folkhälsa på liknande sätt som för rökfria miljöer i offentliga lokaler.

Syfte och mål

Mindre mängd farliga ämnen i människors vardag Att det ska vara lätt att välja varor med avseende på miljö och hälsa Målen är kopplade till den Långsiktig utvecklingsplan för område miljö som gäller hela organisationen Region Jämtland Härjedalen beslutad i Regionfullmäktige juni 2015 Dnr: RS/63/2015. Giltighetstid 2015-2027. Exempelvis: Öka medvetenheten om kemikalier och kemiska ämnens påverkan på hälsan. Fasa ut hormonstörande kemikalier och ersätta andra hälso- och miljöfarliga kemikalier och produkter Minska barns exponering för farliga kemikalier i de egna verksamheterna.

Aktiviteter

Vi satsar på att öka kunskapen om varför och hur material och prylar ska väljas för att minska exponeringen av farliga ämnen. Det sker genom att bygga en kommunikationsplattform där hemsidan www.giftfrittjamtland.se är stommen. En kommunikationskanal är Facebooksidan Giftfritt Jämtland Härjedalen och en annan är via föreläsningar. Föreläsa, utbilda, inventera, nätverka nationellt Utredningar med litteraturstudier och/eller XRF som underlag till upphandling, inköp och fastighet På sikt arbeta med att ta fram "gröna listor", kommunikationsmaterial och verka för en gemensam kemikalieplan.

Förväntat resultat

Eftersom satsningen är långsiktig utifrån befintliga resurser beror resultatet delvis på resurser. Att underlätta för kommuner och hälso- och sjukvården att fasa ut farliga ämnen. Ett ökat kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte inom länet och med nationella aktörer. En ökad medvetenhet om varför och hur vi undviker farliga ämnen i varor.

In english

Non-toxic Jämtland Härjedalen is a long-term activity to phase out harmful substances from every-day life. First priority is to focus on public places where children are. To raise awareness of why and how certain products and materials should be avoided. Building a communication platform, arrange lectures, support procurement units and network with national actors are among the activities.