Om styrdokumentet och arbetssättet

Som tidigare nämnts är den smarta specialiseringen ett verktyg för det regionala tillväxtarbetet – ett arbetssätt för att åstadkomma verkstad och kraftsamla tillväxtinsatser kring några identifierade och prioriterade styrkeområden. Kraftsamlingen förutsätter nära samverkan mellan länets aktörer: offentlig sektor, näringsliv, akademi och organisationer samt statliga myndigheter som medverkar i det regionala tillväxtarbetet.

Programmet slår fast prioriterade styrkeområden, adresserar på ett övergripande plan de uppfyllnadskriterier EU-kommissionen slagit fast för kravet på god styrning av den regionala S3 och presenterar den process vi kommer att använda för att bedriva tillväxtarbetet i Jämtlands län, den process vi kallar sexstegsprocessen. Programmet är en del av det styrdokument som sätter mål och prioriteringar för Jämtland Härjedalens regionala tillväxtarbete och som enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska ses över minst en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Programmet ligger till grund för den Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland programperioden 2021–2027.

För att arbetet med den smarta specialiseringen ska lyckas fokuserar Region Jämtland Härjedalen som regionalt utvecklingsansvarig aktör huvudsakligen på att stå för strukturer, ramar och förutsättningsskapande i det regionala tillväxtarbetet. Länets aktörer formar i stort innehåll och driver insatser efter utvecklingsbehov för att nå målet för tillväxtpolitiken. Tillsammans bygger vi ett ekosystem för länets regionala tillväxtarbete utifrån behov som finns och uppkommer. En helhet av olika aktörers stödjande insatser, insatser som behövs för att driva den smarta specialiseringen framåt – innovationsstödsystem, stödsystemsaktörer sett till företagande och entreprenörskap, stödjande strukturer för internationalisering, nätverk och mötesplatser, former för att adressera kompetensförsörjningsfrågor samt finansieringskällor och möjliggörare.

Handlingsplaner för respektive styrkeområde

Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027 kompletteras av handlingsplaner för respektive styrkeområde. Tillsammans med aktörerna som väljer att samlas kring styrkeområdena utformar Region Jämtland Härjedalen handlingsplanerna utifrån sexstegsprocessen. Planerna uppdateras löpande, minst två gånger per år i samband med de mobiliserande möten vi håller för att driva processen framåt. Vid dessa tillfällen inventeras även behov av analysunderlag och utveckling av EU-kommissionens uppfyllnadskriterier för god styrning av den regionala S3. Insatser intressanta för styrkeområdenas arbete identifieras och projektportföljer följs upp och kompletteras. Handlingsplaner och mötesdokumentation delges den regionala utvecklingsnämnden.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt adresserande och hanterande av målkonflikter ingår arbetssättet. Det sker bland annat genom ett löpande tydliggörande av hur insatserna som görs påverkar de 17 globala målen i Agenda 2030. Region Jämtland Härjedalen följer upp hur insatserna som görs faller ut geografiskt för att säkerställa att förutsättningar för utvecklingskraft och stärkt lokal konkurrenskraft faktiskt skapas i hela länet. Tillväxtarbetet och insatser följs upp årligen i form av den återrapportering som Region Jämtland Härjedalen och den regionala utvecklingsnämnden gör till regeringen varje år. Där synliggörs också redogörelserna kring hållbarhetsdimensioner och det geografiska utfallet. Utfallet används också för lärande, utvecklande samt eventuellt omformande av politik och styrning för att nå målet. Lärandet och uppföljningen av tillväxtpolitiken med tillhörande insatser sker systematiskt och integreras i arbetssättet för att ta tillvara lärdomar och goda effekter och för att nyttja de samlade resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.

S3 som arbetssätt beskrivet i en sexstegsprocess

6 stegs processen

Analys

I det första varvet av sexstegsprocessen, när vi formar styrkeområden och arbetssätt, handlar analyssteget bland annat om bakgrunds- och nulägesanalys för att identifiera möjliga styrkeområden. När styrkeområdena är avgjorda handlar analyssteget huvudsakligen om underlag som utvecklar området och uppfyllnadskriterierna för EU-kommissionens krav på god styrning av den regionala S3. Analyssteget kan också röra omvärldsbevakning och trendspaning.

Styrning

I det första varvet av sexstegsprocessen handlar styrningssteget om att sätta ihop styrgrupper av regionala nyckelaktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och organisationer. Hur styrgrupperna ser ut sätter Region Jämtland Härjedalen inga ramar för. Är aktörer intresserade av att bidra i en eller flera styrgruppers arbete är det välkommet. Utöver styrgrupper samlar respektive styrkeområde en bredd av aktörer i ett partnerskap. Styrgruppens roll och hur arbetet ser ut avgörs inom ramen för det breda partnerskapet för respektive styrkeområde och formuleras i handlingsplanen. Region Jämtland Härjedalen följer upp sammansättningen av partnerskap och styrgrupp utifrån en rad perspektiv däribland geografi och bransch. När processen snurrar vidare handlar styrningssteget om att eventuellt komplettera och utvidga partnerskap och styrgrupp.

Vision

Partnerskapen tar fram visioner för sina respektive styrkeområden. Visionen har sin grund i RUS och pekar ut var man – inom styrkeområdet – vill befinna sig i framtiden utifrån politikområdets mål. Visionen bör vara inom realistiska gränser och tydligt kommunicerbar. När visionen är framarbetad kan steget handla om metoder såsom exempelvis backcasting – att utgå från en tänkt framtid för att se vilka steg som måste tas för att kunna nå dit, givet var man befinner sig idag. Att sätta delmål helt enkelt.

Prioritering

En viktig del av partnerskapens och styrgruppernas arbete är att utifrån analysmaterial och vision för respektive styrkeområde avgöra hur arbetet ska fokuseras. I handlingsplanerna beskrivs prioriteringarna och hur länge prioriteringarna ligger fast.

Policymix

Här pekas ut vilka insatser och projekt som ska genomföras för att nå prioriteringar och vision. Vilka målgrupperna är samt hur koppling till program och finansieringskällor ser ut. Region Jämtland Härjedalen ser gärna att partnerskap och styrgrupper inom ramen för detta steg tar fram en flerårig projektportfölj och stakar ut vägen framåt.

Utvärdering

S3 tycker på att processen ska vara entreprenöriell och experimenterande – därför är lärande, uppföljning och utvärdering centralt. Vi vill att respektive prioriteringsområde använder sig av effektkedjan för tillväxtarbetet i Region Jämtland Härjedalen. Genom utvärdering och uppföljning förfinas och anpassas S3-arbetet i takt med att omvärlden förändras.