Projekt Mittstråket 2.0

Projektet är ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Krokoms kommun. Insatser inom projektet ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider. I Projektet ska flera investeringar på Mittbanan genomföras som kommer bidra till ökad kapacitet och redundans, höjd trafiksäkerhet och hastighet på Mittbanan.

Några exempel på investeringar som ska göras är förbättrad bytespunkt i Nälden, bortbyggande av osäkra plankorsningar längs med två sträckor och åtgärder som minskar risk för störningar och ger tidsvinster. Projektet innehåller även insatser för att främja överflyttning av gods från väg till järnväg, t.ex. genom att arrangera dialogsamtal kring etableringen av omlastningscentral kring Östersund och genom att göra insatser för att främja nyttjandet av den nya logistikparken i Sundsvall. Projektet innehåller också insatser för att förbättra persontransporter, som dialog och utredningar kring bytespunkter och mobilitetstjänster. Flertalet utredningar kommer genomföras för att göra framtida insatser mer mogna för genomförande, bland annat utredningar kring förbättrade bytespunkter längs med Mittbanan samt analyser kring flöden av gods. Insatserna ska bidra till att öka göra Mittbanan mer attraktiv för gods- och persontransporter.

Övergripande projektmål: Projektets insatser ska bidra till att göra Mittbanan till en fossilfri transportkorridor med ökad kapacitet, tillgänglighet samt kortade restider.

Projektet pågår 2023-2027 och finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen samt Region Västernorrland. Projektägare är Region Jämtland Härjedalen och projektpartner är Trafikverket samt Krokoms kommun. Total budget är 285 miljoner kronor.

Loggorad projekt mittstråket 2.0