Privata vårdgivare

I Jämtlands län kan hälso- och sjukvården drivas av antingen Region Jämtland Härjedalen eller av privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Privata vårdgivare som har avtal med regionen är en del av den skattefinansierade vården. Det innebär att de får ersättning från regionen för de patienter som de behandlar.

Går du till en privat vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök inom Region Jämtland Härjedalen. Du har också samma rätt till sjukresor som för regionen när du besöker en privat vårdgivare med avtal.

Via länkarna till vänster ser du vilka privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Remissrutiner

Patientlagen och nya Riksavtalet gäller från och med den 1 januari 2015. Med anledning av det sker det också ändringar i rutinerna för remittering till privata utförare som landstingen/regionerna har slutit avtal med.

De kontrakt som avser öppen vård som landstingen/regionerna slutit med privata vårdgivare – och som träder i kraft från 1 januari 2015 – gäller även för patienter från andra landsting/regioner. Om det finns krav på remiss behöver den inte längre skickas via vårdlandstinget utan den kan skickas direkt till privat vårdgivare.

För avtal som är tecknade före år 2015 gäller att remittering till privat vårdgivare ska ske via det berörda vårdlandstinget, som i sin tur sänder remissen vidare till privat vårdgivare som vårdlandstinget har kontrakt med .

Då en patient har vårdats av en privat utförare skickas fakturan till det landsting som har avtal med vårdgivaren.

Andra privata vårdgivare

Det finns också privata vårdgivare som inte har något avtal med Region Jämtland Härjedalen. När du besöker dem får du stå för hela kostnaden själv. Eftersom de inte är skattefinansierade gäller heller inte högkostnadsskyddet eller ersättning för sjukresor.

Dessa vårdgivare kan du söka på nätet eller hitta i telefonkatalogen.