Arkiv och diarium

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är antingen inkommen eller upprättad av myndigheten. Alla myndigheter är skyldiga att förvara sina allmänna handlingar ordnade. Det sker vanligtvis genom registrering i ett diarium.

Exempel på handlingar är:

  • skrift (skrivelser)
  • bild (karta, foto)
  • upptagning (e-post, ljudband, databaser)

En allmän handling är vanligen offentlig. Det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga, till exempel patientjournalen. 

En allmän handling som diarieförs tillhör alltid ett ärende och i Region Jämtland Härjedalens webbdiarium kan du själv söka efter de ärenden som handläggs i respektive nämnd och styrelse. I diariet anges rubrikerna på de allmänna handlingarna, vilken nämnd de tillhör, vilket datum de inkom eller upprättades samt vem som är sändare eller mottagare. I vissa fall finns även tillhörande dokument att läsa. Det gäller framför allt politiskt beslutade dokument.

Allmänna handlingar oftast offentliga

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem. Vissa handlingar eller uppgifter kan dock vara belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och dessa får inte lämnas ut. Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning för att bedöma vad som kan lämnas ut.

Begära ut handlingar

Om du inte hittar det du söker i webbdiariet kan du kontakta Region Jämtland Härjedalen och begära att handlingen lämnas ut till dig. En sådan begäran hanteras skyndsamt men gäller det ett omfattande material kan utlämnandet ta längre tid. Om diarienummer är känt anges detta i begäran.
En begäran om att ta del av allmänna handlingar skickar du via e-post till region@regionjh.se eller genom att ringa 063-14 75 00.

Meetings Plus är ett verktyg för att på ett enkelt och överskådligt sätt visa möteshandlingar digitalt för både förtroendevalda och medborgare. Meetings Plus finns både på webben och som app.

Äldre kallelser, handlingar och protokoll kommer att finnas kvar under Handlingar och protokoll som tidigare.

Har du några frågor kontakta Charlotte Funseth, 063-14 75 51 eller Jessica Hådell
063-14 76 76

Arkivet är slutarkiv för handlingar från Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting). I Regionarkivet finns både administrativa och medicinska handlingar. Här förvaras handlingar som är värdefulla för verksamheten, forskning och det nationella kulturarvet.

För Region Jämtland Härjedalen började arkivbildningen år 1863 när landstingen började sin verksamhet som följd av 1862-års nya kommunallagar. Den 1 januari 2015 bildades Region Jämtland Härjedalen när Jämtlands läns landsting och Jämtlands läns regionförbund bildade en gemensam organisation.

Kontakta oss

Om du vill läsa i någon av de handlingar som vi förvarar, ringer, mejlar eller skriver du enligt kontaktuppgifterna till höger. Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är intresserad av, lämna så mycket kringinformation som möjligt. Det tillsammans med vår erfarenhet underlättar sökandet.

Arkiv hos oss

De arkiv som nämns nedan är de som ofta efterfrågas och kan återfinnas hos oss. I skolarkiven finns bland annat betyg, klasslistor och elevkort. I barnhemmens dokumentation som finns bevarad kan man bland annat finna inskrivningsuppgifter och journalanteckningar kring en person som har varit intagen på något av barnhemmen.

Skolor och utbildningar

Jämtlands läns landsting har varit huvudman för vårdgymnasium, särskola, vårdhögskola, folkhögskolor, lanthushållskola samt naturbruks- och skogsbruksskola. Nedan är exempel på utbildningar som har funnits i Jämtlands läns landstings regi:

Arnljotskolan
Sjuksköterskeskolan
Sjuksköterskehögskolan
Rösta lanthushållsskola
Torsta lantmannaskola
Åsbygdens naturbruksgymnasium (Torstaskolan)

I de fall som en utbildning har övergått till en ny huvudman, till exempel kommunen, kan handlingar eventuellt återfinnas hos en annan arkivinstitution, som kommunen.

Betygskopior

Vill du beställa ett betyg från Regionarkivet är det enklast att du kontaktar oss. Då behöver vi veta följande uppgifter:
Förnamn och efternamn, även födelsenamn

Personnummer

Skolans namn, utbildningsort
Utbildningens namn/kursbeteckning
Startår och/eller avslutningsår
Din adress
Beställ ditt betyg i god tid, eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Barnhem

Regionarkivet förvarar även handlingar från barnhem i Jämtlands län. I vår förvaring finns:

Storsjölidens spädbarnshem
Storsjölidens mödrahem
Tallåslidens barnhem
Hede barnhem
Mörsil
Furuhagen
Ankaret

När det gäller handlingar från barnhem och social verksamhet, omfattas handlingarna ofta av sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (25 kap) eftersom en stor del av arkivhandlingarna innehåller personrelaterade uppgifter.

Journalkopior

Patientjournaler ska i huvudsak beställas direkt från berörd hälsocentral eller mottagning på sjukhuset. Läs mer om patientjournaler på 1177 Din journal.

Gäller din beställning äldre journaler (före 1970-talet) eller journaler från nedlagda enheter går det bra att skicka beställningen till regionarkivet.

Kontakt: