Så här arbetar vi

RUS

Processinriktat strategiskt arbetssätt

Region Jämtland Härjedalen ställer om till ett processinriktat strategiskt arbetssätt, som välkomnar länets aktörer att samskapa kring färdplanen som tar oss emellan vår gemensamma målbild för år 2050 och nuläget. Vad? Hur? Vem? När? tas fram i en process tillsammans med aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att skapa ett handlingskraftigt genomförande där alla kan bidra till att nå målbilden utifrån sina roller och uppdrag. Detta kommer att vara ett löpande arbetssätt som skapar tillit, lärande, samhandling samt uppföljning och som ger förutsättningar till att arbeta med länets inomregionala skillnader på ett bättre sätt genom differentierade insatser. Detta ger även nationella myndigheter möjlighet att aktivt vara med i processen eller i efterhand ta del av Jämtlands läns prioriteringar i färdplanen. Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar regional utveckling i Jämtlands län utifrån lokala och regionala behov genom att hela tiden sätta befolkningen i centrum, låta ekologin sätta ramarna och använda ekonomin som ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

Backcasting

Ett flerdelat system av uppdrag och styrdokument

Enligt statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska regionala utvecklingsstrategin beakta samt ha en relation till ett antal styrdokument, såsom exempelvis Energi- och klimatstrategin. Dessa tillsammans med olika uppdrag och styrdokument i länet är av stor vikt för den hållbara regionala utvecklingen. Ju fler som styrs mot en gemensam målbild, desto starkare blir genomförandet och kraften i förverkligandet av målbilden. Målbilden tillsammans med färdplanen och de strategier/planer och program som kopplas till färdplanen utgör tillsammans den regionala utvecklingsstrategin för länet. Länets aktörer ges möjlighet att utifrån sina mandat och uppdrag formulera mål och prioriteringar och bidra till förverkligandet av den gemensamma målbilden i regionala utvecklingsstrategin.

Flerdelat system
Exempel: Region Jämtland Härjedalen