Regional transportplan

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att upprätta den regionala transportplan som tilldelas statliga medel för utveckling av länsvägnätet. Planen omfattar en tolvårsperiod och revideras var fjärde år. Planeringen av infrastrukturen ska skapa goda förutsättningar för både gods- och persontransporter.

Regionen är även med och påverkar hur nationella medel ska användas för nyinvesteringar och förbättringsåtgärder. Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och fastställs av regeringen. Den senast fastställda nationella planen och den regionala transportplanen gäller för perioden 2018–2029.

Hösten 2021 pågår arbetet med att ta fram förslag till en ny regional transportplan för perioden 2022-2033. Arbetet sker parallellt med Trafikverkets framtagande av förslag till ny nationell plan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se