Tillsammans jobbar vi för de prioriterade infrastruktursatsningarna

Samtliga åtta kommuner, Region Jämtland Härjedalen och näringslivets företrädare har enats kring vilka infrastruktursatsningar som är viktigast att få genomförda under nästa period i den så kallade Nationella Planen för infrastruktursatsningar. För att Jämtland Härjedalen ska kunna utvecklas på bästa sätt behövs satsningar på många håll. Detta arbete handlar enbart om den Nationella Planen och de stora statliga satsningarna. Därutöver finns till exempel en Länsplan samt andra medel för olika projekt.

Vår högsta prioritering är:

Fyra timmars restid från Stockholm till Östersund via Atlantstråket (Norra Stambanan, Mittbanan, Meråkerbanan)

Övriga prioriteringar är:

  • Inlandsstråket med Inlandsbanan och E45.
  • E 14 Pilgrimstad – Optand. Innehåller två delsträckor.
  • Mitträckesseparering på Europavägarna E 14 och E 45.
  • Nya beräkningsgrunder vid tilldelningen av medel till Länsplanen.


För att du och din organisation ska kunna bidra till att vi når dessa prioriteringar när beslutet fattas i början av 2022 finns den här sidan med material. Använd det som passar dig, klipp fritt och anpassa efter dina behov. Det viktigaste är att vi är många som pratar om samma sak. Och kom ihåg, våra viktigaste målgrupper är trafikutskottet, finansutskottet, Regeringskansliet och Trafikverket.

Vem känner du och vill prata med om våra viktiga prioriteringar?