Gemensam plan för arbetet med kompetensförsörjning på regional nivå

För att ge helhetssyn och tydligare riktning för det gemensamma arbetet har aktörerna tillsammans tagit fram en plan där ett 20-tal insatser identifieras som viktiga för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i länet.

Planen är vårt sätt att ”göra verkstad av” den regionala utvecklingsstrategin och den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se