Klimatstrategiskt arbete

Energi- och klimatstrategi 2020-2030 Jämtlands län:

  • Jämtlands läns energi- och klimatstrategi ska vara ett stöd för beslut som bidrar till att de globala klimatmålen nås och att Jämtlands län tar ansvar för sin del i Parisavtalet.
  • Strategin är ett styrande dokument för Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i sin verksamhet, vid fördelning av regionala tillväxtmedel, framtagande av länstransportplan samt andra strategiska dokument.
  • Strategin är ett vägledande dokument vid framtagande av kommunala översiktsplaner och andra viktiga dokument och policys inom offentlig verksamhet samt för företag, organisationer, akademi, och privatpersoner att fatta egna beslut som bidrar till att målen nås. Alla behövs för att omställningsarbetet ska lyckas.
  • Länets energi- och klimatstrategi har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen i dialog med kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och akademi i länet. Det har skett genom möten och workshops, seminarier och andra dialoger under perioden februari 2018-februari 2019.
  • Strategin presenterar gemensamt diskuterade mål och insatser, där Klimatråd Jämtlands län utgör en plattform för samverkan och samarbeten på regional nivå.
  • Handlingsplanen för Energi- och Klimatstrategin Jämtlands län beskriver insatser som ska utföras av olika aktörer i länet. Den kommer att vara väl förankrad i berörda organisationer och följas upp varje år.

Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län, Energi- och kilmatstrategi 2020 - 2030 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.(dubbelsidigt uppslag vid utskrift) Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län, Energi- och kilmatstrategi 2020 - 2030 (enkelsidigt uppslag vid utskirft) Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Klimatråd Jämtlands län

Klimatseminarium

  • Klimatseminariet är ett årligt heldagsevent som arrangeras av Östersunds Kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, och Länsförsäkringar Jämtland. Vi samlar näringsliv, beslutsfattare, stödaktörer, intresseorganisationer, studenter, och privatpersoner under samma tak för att:
  • inspirera med hjälp av goda exempel
  • informera om ny teknik och nya klimatinitiativ
  • bygga framtidshopp

Och sist men inte minst: för att du ska lämna seminariet med ny handlingskraft och bidrar till en fossilbränslefri och hållbar framtid!