Aktuella projekt

Business Region on the Move

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move ska arbeta för nyetablering av företag och främja expansion inom befintligt näringsliv, för att på så sätt öka sysselsättningen i regionen. Projektet drivs under perioden 2019-2023 av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets åtta kommuner.

Målet för projektet är att 120 nya företag etablerar sig i regionen under en treårsperiod och att detta bidrar till att skapa 250 nya arbetstillfällen. Projektet finansieras av statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen samt medel från länets kommuner och Europeiska regionala strukturfonden via Tillväxtverket.

Funderar du på att etablera företagsverksamhet i Jämtland Härjedalen? Läs mer om Business Region MidSweden här >>

Kontaktperson:

Projektledare
Fredrik Blom
Telefon: 063-14 66 34

En attraktiv region

”En attraktiv region” ska främja samverkan som underlättar rekrytering och bidrar till att tillgodose näringslivets och offentlig sektors behov av kompetens. Ett mål är också att öka antalet invånare i länet, och att skapa en gemensam plattform och process för att ta emot, välkomna och integrera nyinflyttade.

Projektet genomförs 2020-2023 som ett samarbetsprojekt där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB och Samling Näringsliv. Projektet finansieras med statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen samt delfinansieras av Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft.

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet är också att skapa ett etablerat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, för att effektivt arbeta för att attrahera arbetskraft inom viktiga kompetensområden.

Projektet drivs under parollen ”Ta steget” där den regionala inflyttarportalen tasteget.nu inspirerar och informerar om livet i Jämtland Härjedalen >>

Kontaktperson:

Projektledare
Sara Larsson
Telefon: 063-14 65 72

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS)

Strategisk planering för landbaserat vattenbruk (RAS) i Jämtlands län ska stärka kommunernas förmåga att ta fram planeringsunderlag som pekar ut lämpliga områden för vattenbruk. Projektet drivs under 2021-2023 med målet att få fram en länsövergripande strategi, inklusive att identifiera platser som är lämpliga för nyetablering av landbaserad fiskodling.


Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och länets kommuner samverkar i projektet, som finansieras av Jordbruksverket och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen.

Kontaktperson:

Projektledare
Linda Forss
Telefon: 063-14 65 43

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT)

SIMMITT ska stärka industriföretagen i Jämtland Härjedalen och Västernorrland och stötta dem att bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Målet är att stärka konkurrenskraften hos industriföretag och coacha dem att komma vinnande ur den omställning som sker.


SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan IUC Z-GROUP, Örnsköldsviks industrigrupp, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland och drivs under perioden 2021-2023. Det finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansiering från statliga medel för regional utveckling (anslag 1:1) beslutade av Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, samt privatfinansiering från IUC Z-GROUP, Örnsköldsviks industrigrupp och Engcon.


Arbetet inom SIMMITT utförs till största del som insatser direkt hos företagen. SIMMITT erbjuder analys av företagets utvecklingsområden, därefter finns ett brett urval av åtgärder att välja bland. Några exempel är:

stöd att ta vara på den digitala utvecklingen
enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
workshops och kunskapshöjande insatser
stöd i att utveckla produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Driver du ett industriföretag och vill ta del av SIMMITT:s insatser? Kontakter finns här >>

Kontaktperson:

Projektledare
Lennart Mörtsell
Telefon: 070-550 18 04

Valideringslyft

Valideringslyft – en nationell och regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning är ett ESF-projekt där nationella och regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan leder projektet.

Målsättning är:

  • att öka förmågan för att använda validering som en del i det regionala kompetensförsörjnings- och sysselsättningsarbetet
  • att ökat antal genomförda valideringar

Detta ska ske genom en ökad samsyn, kunskap, förmåga och förståelse för värdet av validering.

Projektet ska även resultera i konkret och anpassat metodstöd, ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram regionala utvecklingsplaner för validering och kunskapsuppbyggnad.

Genom samverkan och kollegialt lärande förväntas förmågan stärkas och tillgången till information, metodkunskap och verktyg öka regionalt och bli nationellt mer likvärdigt.

Genomförandefas på regional nivå, maj 2021 till och med september 2022.
Projektet avslutas 31 december på nationell nivå.

Kontaktperson:

Projektledare
Ewa Westman Magnusson
Telefon: 063-14 65 83

Vägar till hållbar utveckling

Region Jämtland Härjedalen driver under åren 2020-2023 ett utvecklingsarbete för att stärka arbetet med hållbarhet inom det regionala utvecklingsarbetet i Jämtlands län. Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet. Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida: Hållbar utveckling i regionerna - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Utvecklingsarbetet är organiserat i fyra insatsområden:

  1. Kunskapsbaserad politikutveckling och resultatinriktat genomförande
  2. Systematiskt arbete med målkonflikter
  3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell service
  4. Övergripande omställning

Projektet pågår från 2020 till och med 31 maj 2023

Kontaktperson:
Projektledare
Theresia Grön
Telefon: 063-14 65 66

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se